Kurator på universitetssjukhus i Malmö

Att arbeta som kurator kan självfallet se olika ut beroende på var arbetet utförs, om det är på en stor respektive liten klinik, om arbetet bedrivs inom sjukvård eller kommun och om jag som kurator har kuratorskollegor eller enbart arbetar tvärprofessionellt.

Ann Bonli har fördelen att ha kollegor på samma klinik, och kan därmed vara tillgänglig för de patienter och närstående som är i behov av en kuratorskontakt. Kuratorsarbetets huvuddel är inriktat på social information, rådgivning, stöd samt bearbetande samtal vid kris- och sorgereaktioner till våra patienter och närstående.

En annan del av arbetet är att samordna kontakter med andra myndigheter i ärenden. Här kan den sociala anamnesen vara ett bra verktyg för den fortsatta planeringen och för att patientens behov och rättigheter skall kunna tillgodoses exempelvis genom SoL samt LSS.

I vårt arbete ingår också att kunna erbjuda samtalsstöd och hjälp i praktiska frågor till patienter och närstående. Vi bedriver också psykosocial konsultation och handledning riktad mot personal på olika kliniker eller boende.

På kliniken bedrivs ett omfattande arbete med närståendegrupper där vi tillsammans med skötare eller sjuksköterska arbetar som gruppledare. Grupperna riktar sig till såväl make/maka som barn, både till yngre och äldre patienter. Vi har också gruppverksamhet riktad till patienter.

Många av dagens patienter har förutom sina medicinska problem också en psykosocial problematik. Bakom vaga och ospecificerade sjukdomssymptom kan det dölja sig en social problematik. Här kan vi som socionomer föra in andra tänkbara förklaringsmodeller och aspekter i patientens situation. Vår psykosociala kompetens kan på så vis komplettera den medicinska vården.

Senast uppdaterad 03 september 2015 - 14:43 © Svenskt Demenscentrum

Ann Bonli
E-post: ann.ericsonbonli@skane.se
Tel: 040/33 55 23

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår