Läkare har validerat symptomenkät

Ragnar Åstrand, psykogeriatriker, har sysslat med metodutveckling sedan 1990-talet. Syftet har varit att utveckla och validera en hjärnregionalt inriktad symptomenkät avsedd för demensdiagnostik. Här berättar han om det arbetet.

Ofta initieras en demensutredning först vid en tidpunkt då den kognitiva nivåsänkningen har lett till svårigheter för patienten att minnas, tidsbestämma eller formulera hur tillståndet har utvecklats. Inhämtandet av relevanta uppgifter kan också försvåras av att patienten har begränsad insikt eller motivation. Tillförlitlig heteroanamnes, dvs. via anhöriga/närstående uppgiftslämnare, är i sådana fall ovärderlig.

Flera formaliserade anamnesinstrument finns publicerade och används kliniskt i samband med demensutredningar. Den mest spridda, väldokumenterade och validerade skalan är the Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE), som huvudsakligen är inriktad på minnesrelaterade kognitiva störningar. IQCODE innehåller inte items som beskriver psykomotoriska symptom eller BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom) och ger bristfällig uppfattning om hur länge symptomutvecklingen pågått.


Jag har mot denna bakgrund uppfattat ett behov av metodutveckling och har sedan 1990-talet arbetat med att ta fram och validera Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät. Enkäten har under de senaste 10 åren använts rutinmässigt i samband med demensutredningar vid allt flera svenska specialistenheter för demensutredning. Den belyser både kognitiva, psykomotoriska och beteendemässiga symptom.

Symptomenkätens struktur baserar sig på kliniskt välkända och vetenskapligt beskrivna symptomkomplex som är typiska för och vanligt förekommande till följd av skada eller degeneration inom vissa områden i hjärnan och samtidigt är relevanta för demensdianostik. Svarsmönstret ger ofta diagnostisk vägledning. Det kan också skapa en genväg till översiktlig information om den enskilda patientens funktioshinder och därmed underlätta planering av anpassade stödinsatser.


Symptomenkätens frågor är
grupperade i kategorier med hypotetisk hjärnregional representation:

  • Symptom vanliga vid parietotemporal skadeutbredning/dysfunktion (PT 1-10)
  • Symptom vanliga vid frontal skadeutbredning/dysfunktion (F 1-10)
  • Symptom vanliga vid subkortikal skadeutbredning/dysfunktion (SK 1-10)

Därtill kommer frågor angående observerade tecken på minnesstörning (M 1-7), associerade psykiska och beteendemässiga symptom (AS 1-10), duration, förlopp, ev. associerad händelse samt upplevd anhörigbelastning. Enkätsvaren kan sammanställas på ett särskilt översiktsblad (Hjärnregional Symptomprofil). Denna översikt, tillsammans med autentiska exempel på tillämpning, kan rekvireras från författaren, e-post: ragnar.astrand@liv.se

Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät, ladda ner » (pdf, 6 sidor)
eller fyll i enkät direkt på webben » (pdf)

Referenser
Åstrand R, Rolstad S, Wallin A. Cognitive Impairment Questionnaire (CIMP-QUEST): reported topographic symptoms in MCI and dementia.
Acta Neurol Scand. 2010: 121: 384-391.

Åstrand R. Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät. Ett validerat instrument för heteroanamnes och symptomanalys vid demensutredning.
Nordisk Geriatrik / i vården. 2010: Vol 1: nr 4: 34-37.

 

Senast uppdaterad 18 juni 2015 - 14:09 © Svenskt Demenscentrum

Ragnar Åstrand, psykogeriatriker och överläkare på Minnesmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad.

 

 

 

 

Ragnar Åstrand är även författare till
Den lilla boken om demens »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår