Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar i grunden för den kommunala hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer. MAS jobbar med kontinuerlig uppföljning av verksamheten för att säkra kvaliteten och säkra att den enskilde får en god och säker vård.

Vad innebär MAS-uppdraget i demensvården?

Det finns många områden inom demensvården som direkt eller indirekt verkligen omfattas av MAS-uppdraget. Ett exempel är fall, fallskador och fallprevention där man kan se en tydlig koppling till demenssjukdom. Användning av olika skydds- och begränsningsåtgärder för att förhindra fall eller förhindra att personer med demenssjukdom försvinner ut i kyla eller trafik. Andra områden är:

  • Läkemedel – gäller särskilt förskrivning av psykofarmaka till demenssjuka personer.
  • Nutrition – risker för undernäring kopplade till demenssjukdom.
  • Omvårdnadsåtgärder av olika slag, som inte alltid låter sig göras så enkelt när en person har en demenssjukdom.
Senast uppdaterad 18 juni 2015 - 14:43 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår