Demensarbete i Uddevalla

Allt startade som ett projekt, Demensprojektet, för att utveckla demensvården i Uddevalla kommun. Som kvalitetssäkring ville man att de arbetsmetoder som redan användes till viss del, skulle användas fullt ut på kommunens alla demensboenden. Ett tiotal undersköterskor utbildades som i sin tur skulle utbilda sina kollegor. Undersköterskorna fick tillsammans med projektledaren sätta sig in i de olika arbetsmetoderna och sedan arbeta fram ett utbildningsmaterial som sedan användes till utbildningen. All personal, enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor fick samma utbildning av undersköterskorna i utbildargruppen. Man tog också upp vikten av att arbeta i team och införde s.k. teammöten.  I slutet av projekttiden fortsatte utbildningen även för personal i hemtjänst och övriga särskilda boenden.

Från projekt till ny arbetsmetod
Nu är projektet slut och Uddevalla kommun har bestämt att utbildningsarbetet skall fortsätta i ordinarie verksamhet. All nyanställd personal och de som inte gått utbildningen pga. sjukdom, studier eller föräldraledighet ska genomföra utbildningen. Metodutbildningen som den nu kallas genomförs både höst och vår.

Metodutbildning

Levnadsberättelsen
erbjuds alla som får hemtjänst i kommunen. Det är av stort värde att vårdtagaren själv kan vara delaktig i att skriva sin levnadsberättelse i ett tidigt skede.
En ifylld levnadsberättelse ger personalen inblick i vårdtagarens tidigare liv. Speciella vanor, vad man tycker om/inte tycker om, speciella händelser, hur man levt sitt liv. Levnadsberättelsen kan förklara vårdtagarens beteenden i olika situationer och göra det lättare för personalen att kunna förstå och bemöta detta på ett professionellt sätt. När vi inte känner den enskilde och inte vet vilka intressen han/hon haft tidigare i livet har vi färre möjligheter att erbjuda aktiviteter och samtalsämnen som passar den enskildes önskningar och behov. Det är viktigt är att informera om att man bara skriver ned det vårdtagaren vill. Är det så att personen kommit längre i sin demenssjukdom så är det kanske anhöriga som skriver levnadsberättelsen tillsammans med sin mamma/pappa, make/maka.

Smärta och demens är ett hjälpmedel för att kunna tolka tecken och signaler som kan vara ett uttryck för smärta och obehag hos personer med demenssjukdom. Vi använder oss utav en folder och observerar personens tecken "Vad SER, HÖR, KÄNNER vi" Vi tittar på fysiska tecken, psykiska tecken, sociala tecken och existentiella tecken och vi analyserar tänkbara fysiska/psykiska, sociala och existentiella orsaker och vi provar enkla åtgärder som t.ex. kan vara avlasta tryck, kontroll av glasögon eller hörapparat, lugna och trösta, ge kroppskontakt, mat och dryck mm.
Genom att använda denna metod säkerställer vi att vårdtagaren blir behandlad på samma sätt av all personal.

GBS-Skala är en skattningsskala över demenssyndromet. En skattningsskala som bygger på verbala och icke verbala svar från vårdtagaren. Man "väver" in frågorna i dagliga samtal och aktiviteter. Man får fram en profil som ligger till grund för genomförandeplanen för precis den vårdtagaren. Vi skattar Intellektuella funktionsnedsättningar, Emotionella funktionsnedsättningar, ADL funktioner eller motoriska funktionsnedsättningar och Symptom som är karakteristiska för demenssjukdomen. Man får poäng i alla delarna och man kan sen avläsa på en poängskala var vårdtagaren ligger i sin demenssjukdom. Det syns tydligt inom vilka områden vårdtagaren behöver hjälp och stöd, men lika viktigt är det att man lätt ser vad vårdtagaren också klarar själv. Genom att använda denna skala ser vi personal mer samsynt på vårdtagarens förmågor och det skapar en bättre kvalitet på vården. Vi visar även anhöriga skalan och de finner lättare förståelse för varför man t.ex. inte kan vara med på vissa aktiviteter längre.

PDSA-Cykel är en metod som syftar till att hitta en individanpassad aktivitet som minskar oro och ångest och ger en meningsfull vardag. Här är det bara fantasin som sätter gränser. Planering är mycket viktigt när man skall testa någon. Genom att använda PDSA-journalen och göra en noga planering vet all personal vad som skall göras, när och av vem, och alla måste delta så länge testet håller på. Det är också viktigt med ett bestämt slut på testperioden och att testet blir utvärderat. Vi testar mycket i vardagen och det är viktigt att ha någonstans att skriva ner det. Visar det sig att testet varit bra så skall detta skrivas in i genomförandeplanen för den vårdtagaren.

Teammöten
Vi har också Teammöten där kontaktpersonen tar upp "sin" vårdtagare i ett samtal med alla professioner som arbetar runt vårdtagaren. Teammötet är till för att ALLA vårdtagare skall bli sedda oavsett om det finns något problem just nu eller inte. Man pratar om vardagen och hur vårdtagaren har det. Vi går även igenom GBS-skalan, ser om det behövs göras en Smärta och demens eller PDSA. I detta möte ingår på särskilda boende verksamhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast om det behövs, och självklart kontaktpersonen. Någon från utbildargruppen sitter också med på vissa teammöten.

Vi som ingår i utbildargruppen tycker det är väldigt roligt att utbilda i metoderna och vi ser att det ger ett bra resultat. Vi har ett stort engagemang för att personer med demenssjukdom skall få en god omvårdnad. Genom metoderna skapas trygghet både bland personal, vårdtagare och anhöriga. Demenskunskap är viktigt och med kunskap kan vi lära oss att förstå och bemöta personer med demenssjukdom och deras anhöriga på ett optimalt sätt.

Camilla Johansson och Helen Edvardsson undersköterskor och metodutbildare

E-post camilla.h.johansson@uddevalla.se

 

Senast uppdaterad 07 maj 2012 - 10:04 © Svenskt Demenscentrum

 

 

Uddevalla team

 

På kortet är:

Bakre raden

Gunilla Wingård, Områdesansvarig Hemvården
Laura Ramusaj, Metodutbildare och Områdesansvarig Hemvården

Helen Edvardsson, Metodutbildare

Miriam Martins, Samordnare, Demenssjuksköterska

Mitten raden

Mait Johansson, Metotutbildare

Marita Rydell, Metodutbildare

Ulrika Johansson, Områdesansvarig Hemvården

Främre raden

Kalle Calin, Metodutbildare

Ann-Catrine Sahlbring, Metodutbildare

Kerstin Jakobsson, Metodutbildare

Ingela Olsson, Metodutbildare

På huk

Camilla Johansson, Metodutbildare

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår