Intervju om kontaktmannaskap

Eva Norman är utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm. Hon har under en längre tid funderat över detta med kontaktmannaskap. Varifrån kommer idén? Varför fungerar det olika mellan arbetsplatserna? År 2008 gav hon tillsammans med Marie Birge Rönnerfält och Kerstin Wennberg ut boken Kontaktmannaskap i äldreomsorgen.

Vad är kontaktmannaskap?
Efter en litteratursökning fann Eva Norman, Marie Birge Rönnerfält och Kerstin Wennberg att det inte finns mycket skrivet eller forskat om kontaktmannaskap. Författarna har intervjuat personer om kontaktmannaskap men också sökt information i olika kommuner om hur man arbetar med kontaktmannaskap i Sverige. Begreppet kontaktman uppkom under 1980-talet då man arbetade med olika organisationsformer i landet. Inom hemtjänsten ville man organisera så att ett vårdbiträde fick ansvar för flera pensionärer i grupper. För många äldre, tvärtemot intentionen, ledde denna omorganisation till bristande kontinuitet och ökat antal personal. Med kontaktmannaskap skulle kontaktmannen ha ett större ansvar och detta skulle ge ökad kontinuitet för den äldre. Begreppet kontaktman uppkom under 1980-talet då man arbetade med olika organisationsformer i landet. Inom hemtjänsten ville man organisera så att ett vårdbiträde fick ansvar för flera pensionärer i grupper. För många äldre, tvärtemot intentionen, ledde denna omorganisation till bristande kontinuitet och ökat antal personal. Med kontaktmannaskap skulle kontaktmannen ha ett större ansvar och detta skulle ge ökad kontinuitet för den äldre.

– Det finns inga lagar, föreskrifter eller regler kring kontaktmannaskap. Vid upphandling kan det formuleras i avtal, direktiv för kontaktmannaskap, säger Eva Norman.

Vad är tanken med kontaktmannaskap?
Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet. Förutom vård och omsorg ska äldre få stöd i form av praktiska uppgifter som städ och tvätt. Kontaktmannen har till uppgift att kommunicera och informera de äldre, bidra till sociala aktiviteter samt fungera som en kontakt och länk till anhöriga. Inom demensvården är kontinuitet och kunskap oerhört viktigt för att skapa trygghet hos en demenssjuk person.

Hur fungerar kontaktmannaskap?
De flesta tillämpar kontaktmannaskap i dag men för många enheter och personal är arbetet otydligt och endast en pappersprodukt. Vissa enheter har i alla fall arbetat fram modeller för ett väl fungerande kontaktmannaskap

– Vad som slår en är att kontaktmannaskapt är väldigt vagt och att kontaktmannen inte vet vad som ingår i arbetet. Man lägger ett oerhört stort ansvar på vårdbiträden och undersköterskor men man ger dom inga befogenheter, säger Eva Norman.

Som exempel nämner Eva Norman att kontaktmannen kan ha ett 24-timmars ansvar och ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Det faller på sin egen orimlighet menar hon.

Hur får man kontaktmannaskap att fungera i praktiken?
Det måste till en väl organiserad enhet med en värdegrund som samtliga känner till. Dessutom måste goda arbetssätt och rutiner finnas därtill. Det är viktigt att kontaktmannen ges tid för att arbeta relationsinriktat. Ett kontaktmannaskap kan sträcka sig över flera års tid och då behövs också handledning, vägledning och stöttning menar Eva Norman.

Ann-Christin Kärrman

 

Senast uppdaterad 18 juni 2015 - 15:50 © Svenskt Demenscentrum

 
 

Kontaktmannaskap i äldreomsorgen. Läs mer om boken »

 

 

 

Checklista för kontaktmannaskap

En användbar checklista för kontaktmannaskap går att ladda ned via Gothia Förlags webbplats » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår