Palliativ vårdfilosofi

I mitten av 1990-talet blev palliativ vårdfilosofi i demensvård en integrerad del av Stiftelsen Silviahemmets verksamhet. Vårdfilosofins mål är högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuka och hennes anhöriga. Detta ska förverkligas genom ett arbete som bygger på fyra hörnstenar:

  • Symtomkontroll
  • Anhörigstöd
  • Teamarbete
  • Kommunikation och relation 

De fyra hörnstenarna används för att uppnå detta oavsett vilken grad av demenssjukdom det handlar om. Det vill säga från tidiga symptom till vård i livets slut vid demenssjukdom. För det handlar om att lindra när ännu inte något bot finns.

När det gäller symptomkontroll måste individen betraktas ur fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Här måste kunskap finnas om demenssjukdomarnas utveckling över tiden och om god behandling, vård och olika omsorgsstrategier. Det gäller då kunskap om metoder som reminiscens, validation, taktil beröring, musik, färgernas betydelse, miljöns betydelse, olika tekniska hjälpmedel liksom läkemedel m.m.

Anhörigstöd innebär både kunskap om anhörigas situation men också deras behov av stöd hela vägen och hur detta stöd kan förmedlas.

Teamarbete handlar om att ha kunskap om nödvändigheten att vara en god lagspelare och att alla olika professioner i vårdkedjan är lika viktiga för att få till en god vård och omsorg och att anhöriga är självklara team medlemmar.

Kommunikation och relation handlar om vikten av rätt bemötande i alla lägen då långa relationer ska byggas då demenssjukdomarna ofta pågår under många år. Här gäller kunskap om hur vi förmedlar oss och hur vi måste kunna  tolka när den demenssjuke inte själv kan förmedla sig som tidigare. Livsberättelsen och dokumentation ingår här.

Den etiska basen vilar på männsikans lika värde oavsett sjukdom, ålder, kulturell bakgrund, kön och sexuell tillhörighet. Etiska problemställningar diskuteras utifrån de etiska principerna - inte skada, godhet, rättvisa och självbestämmande.

Senast uppdaterad 01 mars 2016 - 11:40 © Svenskt Demenscentrum

 

 

Praktiserar palliativ vårdfilosofi:
www.silviahemmet.se » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår