Öviksmodellen

I april 2010 startades en verksamhet i Örnsköldsviks kommun utifrån en samverkan mellan kommun, primärvård och Örnsköldsviks sjukhus. Sjuksköterskor, specialiserade inom demens, anställdes för ge stöd till personer som drabbats av demens, deras närstående och till personal.

Syfte:
Att följa personer drabbade av demens/närstående längs hela vårdkedjan.
Att informera och utbilda drabbade av demens och deras närstående
Att fortbilda, utbilda och handleda personal inom kommun och landsting.
Att vara en resurs för vårdare, biståndshandläggare, distriktssköterskor, distriktsläkare m.fl.
Att omvärldsbevaka samt utveckla demensomsorgen inom kommunen.

Arbetssätt:
Om man själv misstänker att man har minnesproblem eller lever nära någon som uppvisar ett förändrat beteende eller symptom på minnessvikt kan man via en stödtelefon komma i kontakt med en demenssjuksköterska och få råd och stöd. Ingen remiss krävs för denna kontakt. Demenssjuksköterskan kan erbjuda hembesök som möjliggör att man får sitta ner i lugn och ro och samtala om situationen. Samverkan med biståndshandläggare sker dels via telefonkontakter och dels via gemensamma hembesök.

Ofta efterfrågas handledning och utbildning. Handledning till personal inom hemtjänst och boende förekommer frekvent och som ett arbetsverktyg använder demenssjuksköterskorna sig bland av den s.k. MarteMeo metoden. Det är en videobaserad professionell kompetensutveckling som kan användas vid handledning till såväl personal som närstående. MarteMeo betyder ”ur egen kraft” och används i Örnsköldsviks kommun inom både barn och äldreomsorgens verksamheter.
Läs mer om Marte Meo »

Demenssjuksköterskor
En demenssjuksköterska har sin anställning inom landstinget och arbetar 50 % på geriatriska mottagningen vid Örnsköldsviks sjukhus samt 50 % som länssamordnare/utvecklingsledare SveDem. Läs mer om SveDem »

Till geriatriska mottagningen vid Örnsköldsviks sjukhus remitteras framförallt yngre och personer som är svårdiagnostiserade eller har beteendeproblematik i sin symptombild. Demenssköterskan gör hembesök och har telefonrådgivning. 

Kommunens demenssjuksköterska gör egna eller gemensamma hembesök med distriktssköterska och/eller arbetsterapeut samt verkar för att sprida sin specialistkunskap. Distriktssköterskan ansvarar för medicinuppföljning av de demensläkemedel som läkaren ev. ordinerar.

Demenssjuksköterskan från landstinget respektive kommunenen deltar i ett lokalt nätverk som består av distriktssköterskor och biståndshandläggare. Syftet är att säkerställa att nydiagnostiserade patienter inte ”faller mellan stolarna” utan erbjuds stöd i nära anslutning till diagnos. Vårdcentralerna arbetar efter vårdprogrammet med lokala rutiner.

Demenssjuksköterskorna ansvarar också för en demensskola som erbjuds personer drabbade av demens och deras närstående. Här får man förutom information om olika demenssjukdomar och lämpligt bemötande också en möjlighet att ta del av samlad information från olika personalkategorier ex. dietist och biståndshandläggare.

Vad har demenssjuksköterskans arbete för betydelse?
Anhöriga ger uttryck för att de känner ett stöd när det finns någon att vända sig till. Kontaktvägarna mellan specialistvård - primärvård - kommun är okomplicerad och kort. Informella kontakter är tillåtna och möjliggör flexibla lösningar.

Har du frågor om Ö-viksmodellen kontakta:
Ann-Marie Westerlund
Demenssjuksköterska tel. 0660-89643

Gun Gafvelin Nilsson
Demenssjuksköterska tel. 0660-265114

Marie Jonsson
Enhetschef tel. 0660-266290

Senast uppdaterad 14 augusti 2013 - 12:52 © Svenskt Demenscentrum

 

 Gun Gafvelin Nilsson & Ann-Marie Westerlund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår