Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät

Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät är ett diagnostiskt hjälpmedel. Under de senaste 10 åren har det använts rutinmässigt i samband med demensutredningar vid flera svenska specialistenheter. Enkäten belyser både kognitiva, psykomotoriska och beteendemässiga symptom. Svarsmönstret ger ofta diagnostisk vägledning.

Symptomenkätens struktur baserar sig på kliniskt välkända och vetenskapligt beskrivna symptomkomplex som är typiska för och vanligt förekommande till följd av skada eller degeneration inom vissa områden i hjärnan och samtidigt är relevanta för demensdianostik. Det kan också skapa en genväg till översiktlig information om den enskilda patientens funktionshinder och därmed underlätta planering av anpassade stödinsatser. Symptomenkätens frågor är grupperade i kategorier med hypotetisk hjärnregional representation:

  • Symptom vanliga vid parietotemporal skadeutbredning/dysfunktion (PT 1-10)
  • Symptom vanliga vid frontal skadeutbredning/dysfunktion (F 1-10)
  • Symptom vanliga vid subkortikal skadeutbredning/dysfunktion (SK 1-10)

Därtill kommer frågor angående observerade tecken på minnesstörning (M 1-7), associerade psykiska och beteendemässiga symptom (AS 1-10), duration, förlopp, ev. associerad händelse samt upplevd anhörigbelastning. Enkätsvaren kan sammanställas på ett särskilt översiktsblad. Denna översikt, tillsammans med autentiska exempel på tillämpning, kan rekvireras från författaren och psykogeriatrikern Ragnar Åstrand, e-post: ragnar.astrand@integrativdialog.se

Referenser
Edman Å, Eriksson S, Wallin A. Specialistens kliniska undersökning av kognitiv dysfunktion. Läkartidningen 2002;99:782-785.

Senast uppdaterad 06 februari 2017 - 16:05 © Svenskt Demenscentrum

Neurokognitiv/Psykogeriatrisk Symptomenkät

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår