Särskilda team i hemtjänsten för demenssjuka. Bättre än vanlig hemtjänst?

2003
Elizabeth Åhsberg m fl • FoU Malmö

För att förbättra vården av personer med demens i det ordinära boendet har personal inom hemtjänsten i stadsdelen Västra Innerstaden i Malmö
utbildats för att kunna arbeta i ett särskilt team. Denna rapport beskriver dels försöksverksamheten, dels den utvärdering som gjorts avseende
betydelsen av att ett särskilt team svarar för omvårdnaden.

Efter projektets utvärdering fattades beslut om att demensteamet skulle permanentas i stadsdelen. Arbetssättet kommer dessutom att
utvidgas till fler hemtjänstgrupper. Rapporten vill ge ökade insikter i hur omvårdnaden för dementa personer utformas på bästa sätt.
Ett stort tack riktas till er alla som bidragit till undersökningen och genomförandet av denna rapport

Ladda ner» (pdf, 22 sid)

Senast uppdaterad 03 oktober 2008 - 14:51 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår