Stöd till yngre anhöriga

Hur stöttar vårdcentralen yngre anhöriga till personer med demenssjukdom? Frågan var utgångspunkt för ett projekt i Skene i Västra Götalandsregionen.

Vad har vi gjort?
Vi har under sex månader arbetat med i ett projekt för att ta reda på hur vårdcentralen i Skene stödjer yngre anhöriga till personer med demenssjukdom och hur vi kan förbättra stödet.

 • Vi ville veta hur vårt stöd såg ut idag? Hur var anhörigas upplevelse, hur delaktig kände man sig i utredningsskedet, kände man sig sedda?
 • Vi ville veta vad som kunde förbättras? Kunde vi hitta metoder som främjade anhörigas hälsa och livskvalitet?
 • Vi ville veta om det fanns andra förbättringsområden som vi kunde åtgärda?

Varför gjorde vi det?
Att vi valde att studera yngre anhöriga beror på att de sökta medlen kom från Rehabiliteringsgarantin inom Landstinget och skulle främja utvecklingsarbete inom rehabiliteringsprocessen. I Socialstyrelsens Anhörigrapport 2012-08-15 framgår det att 1,3 miljoner människor hjälper och stödjer en närstående varav 900 000 är förvärvsarbetande. Att risken för ohälsa ökar i relation till omfattningen av den omsorgs som ges. Forskning inom anhöriga till demenssjuka visar att depression är vanligare hos anhöriga till demenssjuka än hos anhörigvårdare med annan diagnos. Stress och psykosociala faktorer är också omfattande.

Hur gjorde vi?
Vi bestämde oss för att i första hand utgå från fokusgrupper och om det fanns behov även enskilda intervjuer med anhöriga. I fokusgruppen deltog 15 anhöriga, 12 kvinnor och 3 män i åldrarna 28-67 år. Ingen av kvinnorna arbetade heltid men flera kunde tänka sig arbeta mer om det var möjligt.

Fokusgrupperna fick tre frågor att diskutera utifrån:

 1. Hur kan vårdcentralen stödja dig?
 2. Hur har kontakten med vårdcentralen upplevts / vad kan utvecklas?
 3. Finns det något du har tänkt på som skulle hjälpa andra i liknande situation? 

Arbetet i fokusgruppen inleddes med att deltagarna beskrev olika upplevelser som de hade  från vårdcentralen då de var med som anhöriga. Här följer en kort sammanställning.

 • att som anhörig inte bli lyssnad på, man går inte till vårdcentralen i första taget!
 • att känna att man inte blir tagen på allvar
 • att uppleva nonchalans / att bli nekad de enklaste testerna när man är orolig för sin  mamma eller pappa.
 • många sömnlösa nätter därför att doktorn trodde inte på mig som anhörig


Dessa samtal avslutades med att gruppen var överens om att rollen som anhöriga är tung oavsett vilken ålder man själv har.
De klagomål som framkom i Patientnämnden 2010 framkom även i fokusgrupperna. Det är glapp mellan doktorn och distriktssköterskan på vårdcentralen. Man får vänta och vänta på besked. Det är en total tystnad i fall man inte själv driver på.

Därefter fokuserade gruppen på hur man vill att samarbetet med vårdcentralen skall vara.

 • att få raka besked
 • att få en egen tid med doktorn vid utredning, känna att man blir tagen på allvar
 • att en utredning kan ta tid är förståeligt, men man borde få en kontaktperson mellan vårdinsatserna, via  telefon eller email. Måste inte vara en läkarkontakt.
 • att som anhörig veta vilket stöd som finns, hjälpmedel, kommunalt stöd är omöjligt när man aldrig förr har varit i denna situation.


Vilka svårigheter har vi stött på?
Egentligen var det inga svårigheter. Anhöriga ville verkligen berätta och man önskade också en fortsättning på träffarna bara för att få prata med andra i liknande situation.

Vad blev resultatet?
Fokusgruppens arbete resulterade i ett internt PM med rubriken,  Demens – viktiga faktorer för hälsan för yngre anhöriga (under 67 år) till demenssjuka som utreds inomprimärvården. Detta PM sprids till andra vårdcentraler inom Södra Västra Götalandsgregionen. Ladda ned » (pdf, 1 sida)

De lokala rutinerna vid utredningsarbetet har setts över.

Anhörigskola genomförs under hösten 2012 på vårdcentraler i Skene där både yngre och äldre anhöriga deltar. Skolan har tre utbildningstillfällen.

Tips 
1177, Råd om vård dygnet runt i Västra Götalandsregionen, www.1177.se (nytt fönster)
Information och rådgivning om tekniska hjälpmedel vid demenssjukdom.  Innehållet och texten är granskad av projektansvarig, Inge Dahlenborg, vårdcentralen i Skene.

Inge Dahlenborg

Senast uppdaterad 28 september 2012 - 14:45 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår