Sexualiteten kompliceras men är möjlig

Det är en vanlig föreställning, inte minst bland de äldre själva, att sexualiteten försvinner upp i åren. Förlorad lust och förmåga ses som en naturlig del av åldrandet, framför allt i demenssjukdomarnas förlopp. Men riktigt så enkelt är det inte.

Kunskap om äldre personer, speciellt de med en demenssjukdom och deras sexualitet är mycket sparsam och kräver empirisk kunskap för att ge de äldre och deras anhöriga stöd och förståelse för situationen. Av det skälet ställdes frågor av öppen karaktär till anhöriga i en studie inom Kungsholmsprojektet då frågor om den sexuella relationen även behandlades.

Frågorna ställdes till sammanboende makar som fortfarande bodde tillsammans i det egna hemmet. Hälften av makarna sammanbodde med en frisk partner, medan hälften vårdade en dement make/maka i hemmet.

I gruppen av äkta män som vårdade en dement hustru i hemmet berättade samtliga män att den sexuella aktiviteten helt hade upphört. Hälften av hustrurna som vårdade en make med demens berättade däremot om problem av olika slag i sexuella sammanhang, men även om glädje och tillfredsställelse i att vara nära varandra, uttrycka sexualiteten genom smekningar, beröring och ömhet.


Man talade även om svårigheter av olika slag; om att vårda och samtidigt vara sexualpartner, om anspråk och vädjanden som var påfrestande att bemöta, om finstämda signaler som den demenssjuke maken inte kunde tolka. Dessa hustrur berättade om känslor av skuld då den demenssjuke maken ju ”var som ett barn och hon själv som en mor”.

Dessa skuldkänslor kan ha sin rot i de fördomar om äldres sexualitet som finns i alla generationer, även hos de äldre själva. Skuldkänslor kan även orsakas av känslan av att man inte både kan vårda en beroende make/maka ”som sitt barn” och samtidigt vara dennes sexualpartner. Detta kan ge känslor av närmast incestuös karaktär.

När den make/maka som har drabbats av demens inte längre känner igen sin partner, eller när inkontinens, dålig hygien eller förändrade roller har blivit ett mönster finns ofta ingen möjlighet för makarna att bevara en kroppslig sexuell relation. Det blir då viktigt att få stöd och inspiration till att på annat sätt vårda närheten till varandra.

Kognitiva förluster av olika slag i demenssjukdomen påverkar kommunikationen i äktenskapet och har betydelse för möjligheten att uppleva en god relation under de år som återstår. Den största gruppen i anhörigstudien var dock de makar som talade om uttryck för intimitet och närhet, ömhet och kärlek genom kroppslig beröring och omtanke men där den fysiska sexualiteten har upphört. Behovet av att beröra och beröras finns kvar hela livet.


Ett viktigt stöd till vårdande makar utgörs av möjligheten att diskutera sina erfarenheter och problem i en öppen dialog med lyssnande och insiktsfull personal. Det är viktigt att kunna förmedla en kunskap om att det ändrade sexuella beteendet är ett resultat av sjukdomen, inte av relationen i sig.

Kunskap har stor betydelse för attityder och förståelse gentemot äldres sexualitet och kan ge personalen möjlighet att bättre bemöta sexuella uttryck eller sexuella beteenden bland de demenssjuka. Personalen upplever många gånger det svårt att hantera dessa situationer, t ex sexuella tilltal till personalen, onani eller sexuellt utspel gentemot en annan boende. Personalen kan uppleva svårigheter i dessa frågor för att de saknar utbildning och handledning inom detta område.

Det är troligen så att det saknas både erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap inom detta viktiga ämne: sexualitet och demens. Det behövs både kunskap och attitydförändringar i vård-och omsorg och i samhället i stort för att bättre möta de behov som både de demenssjuka och deras anhöriga har.

Margareta Grafström, professor emerita,
KI-ADRC och ARC, Karolinska institutet.

Senast uppdaterad 30 oktober 2008 - 15:30 © Svenskt Demenscentrumbild Margareta Grafström

Margareta Grafström,
professor emerita

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår