Kognitiva symptom

De läkemedel som idag används vid Alzheimers sjukdom, och parkinsondemens, kallas ibland bromsmediciner. Det är missvisande eftersom läkemedlen inte kan påverka sjukdomsförloppet. Däremot kan de i många fall lindra symptom som uppstår till följd av demenssjukdom.

Hämmar nedbrytning av signalämne
Tre av dessa symptomlindrande läkemedel tillhör gruppen acetylkolinesterashämmare. Acetylkolin är ett signalämne i hjärnan. Vid Alzheimers sjukdom blir det brist på acetylkolin då nervceller som använder detta signalämne förtvinar. Läkemedlen hämmar nedbrytningen så att mer acetylkolin kan tas upp av mottagande nervcell. Detta fungerar så länge det finns tillräckligt många nervceller med just acetylkolin som signalämne.

Det finns tre läkemedel (acetylkolinesterashämmare) som används vid mild till måttlig demens:

  • Donepezil
  • Rivastigmin
  • Galantamin

Läkemedel senare i sjukdomsförloppet
Memantin är ett symptomlindrande läkemedel som används vid måttlig till svår demens. Läkemedelet påverkar nervceller med signalämnet glutamat.

Biverkningar förekommer
De symptomlindrande läkemedlen vid demens får inte alltid en önskvärd effekt. De kan även ha biverkningar som måste vägas in i behandlingen. För vissa personer kan de vara rent olämpliga och öka risken för ohälsa. Som vid all annan läkemedelsbehandling måste en individuell bedömning och uppföljning göras. Kroppsvikten bör kontrolleras reglebundet då dålig aptit är en vanlig biverkan.

Senast uppdaterad 04 december 2017 - 10:06 © Svenskt Demenscentrum


bild på läkemedel

Ladda ned patientinformation om läkemedel vid alzheimer (har tagits fram vid Region Skåne, läs mer


Läs mer om läkemedel vid demens på
www.fass.se » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår