Vaskulär demens • DMS-IV-kriterierna

En nedsättning av ett flertal kognitiva funktioner, vilken visar sig genom både:

  1. minnesnedsättning (bristande förmåga att lära in nytt material och att komma ihåg tidigare inlärt material)
  2. minst en av följande kognitiva störningar:
    • afasi (språkstörning)
    • apraxi (oförmåga att utföra ändamålsenliga rörelser trots intakt motoriskfunktion)
    • agnosi (bristande förmåga att känna igen föremål trots intakt sensorisk funktion)
    • störning av exekutiva funktioner (d v s planera, organisera, rangordna, tänka abstrakt)

Fokala neurologiska tecken och symptom (t ex överdrivet kraftiga reflexer i djupt belägna senor, Babinskis reflex, pseudobulbär pares, gångdefekter,
svaghet i en extremitet) eller undersökningsfynd som indikerar cerebrovaskulär sjukdom (t ex. multipla infarkter omfattande cortex och underliggande vitsubstans) som bedöms ha ett etiologiskt samband med störningen.

Den kognitiva funktionsnedsättningen förorsakar en betydande försämring av social eller yrkesmässig funktion och innebär en betydande sänkning från en tidigare funktionsnivå. Funktionsnedsättningen inträffar inte bara under konfusionstillstånd

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 11:41 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår