Demensnätverket - En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland

2005
Bertha Ragnarsdóttir • Äldrecentrum Östergötland

Mellan åren 2001 och 2003 deltog ett 40-tal undersköterskor och vårdbiträden från Östergötlands samtliga tretton kommuner i tre mindre nätverk. De träffades, i respektive nätverksgrupp, en gång per månad med syftet att undersöka om modellen lämpar sig för utbyte av erfarenheter och spridning av kunskap. Nätverksgrupperna arbetade enligt olika teman: Reminiscens metod, Jag-stärkande bemötande och Levnadsberättelsen.
Syftet med projektet var att skapa en arena för kompetensutveckling genom nätverk inom demensvården samt att testa olika metoder för att använda den nya kunskapen. Resultatet visade att deltagarnas självförtroende förbättrades. De vågade mer genom att bland annat starta studiecirklar på sin egen enhet. Genom att utbyta erfarenheter tyckte deltagarna att de fått ny kunskap och då också börjat fundera över sina egna arbetsmetoder.
Deltagarna fick fylla i en anonym utvädering och resultaten var väldigt lika. En viktig del visade sig vara att deltagarna kände sig tryggare i sin yrkesroll efter att ha varit en del i nätverket. Många kunde använda sig av den nya kunskapen i sitt dagliga arbete. De hade fått nya perspektiv på frågor om bemötande av demenssjuka.

Ladda ned » (pdf, 51 sid) 

 

Senast uppdaterad 15 oktober 2008 - 13:19 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår