"Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv" En studie om idividuell genomförandeplan för social omsorg och vård av personer med demenssjukdom

2010
Ann-Kristine Fors Bjur och Katarina Ejdemo Thyni. Handledare Marianne Forsgärde

Rapportserie FoU Norrbotten nr 62:2010

Syftet med denna studie är dels att undersöka hur de individuella genomförandeplanerna skrivs och efterlevs, dels att få kunskap om vad det har för betydelse när personalen får ökad kunskap om syftet med genomförande-planen. Hela personalgruppen som arbetar med personer med demenssjukdom: undersköterskor, gruppchef och omvårdnadsansvarig sjuksköterska har gått en utbildning med fokus på individuella genomförandeplaner. Resultatet visar att personalen upplever att utbildningen väckte en hel del nya tankar och tillförde ökad förståelse i mötet med personer med demenssjukdom. Efter utbildningen använder flertalet personal de individuella genomförandeplanerna för att planera det dagliga omsorgs- och vårdarbetet.  Vi menar att arbetsledningen, som har övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet måste vara den som driver frågan, motiverar och vägleder personalen. Tid bör avsättas för att återkommande och gemensamt reflektera över frågor som sätter den äldre och varje individs specifika önskningar och behov för en innehållsrik vardag i centrum, resultatet av en sådan dialog utgör underlaget för innehållet i de individuella genomförandeplanerna. Ladda ned » (pdf, 31 sid)

Senast uppdaterad 31 mars 2011 - 11:14 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår