Reminicens - En metod i syfte att öka välbefinnandet bland äldre som bor inom särskilda boenden

2008
Ann-Sofi Larsson • FoU Norrbotten

FoU Rapport 2008:50

Syftet med denna studie är att få kunskap om minnesmetoden reminiscens kan leda till en meningsfullare tillvaro med såväl ökat välbefinnande som höjd livskvalitet för äldre som bor på demensboende respektive äldreboende. Avsikten är också att ge personalen en arbetsmetod samt öka anhörigas delaktighet. Resultatet visar att äldre personer oberoende av boendeform får en högre grad av glädje och välbefinnande, vilket tolkas som reaktion på en högre livskvalitet. Utifrån sin förmåga visar de ett stort engagemang, en stärkt självkänsla med ökad säkerhet i gruppen. Personalens inställning till metoden varierar, en utbildningssatsning för personalen är avgörande för att öka kompetensen och metoden ska bli ett inslag i vardagsarbetet.  Anhöriga upplever en känsla av ökad delaktighet.

Ladda ned » (pdf, 48 sid) 

Senast uppdaterad 31 mars 2011 - 11:26 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår