Platsens betydelse för dementa En studie av demensvården i tre skånska kommuner

2009
Margareta Rämgård • FoU Skåne

Skriftserie 2009:8

Rapporten berör ett aktionsinriktat forskningsprojekt som tar upp platsers betydelse i relation till socialt välbefinnande i demensvården. Den visar på betydelsen av att dementa personer integreras i det sociala rummet och att de får möjlighet att vara en del av det lokalsamhälle de tillhör.
Rapporten tar utgångspunkt i hur undersköterskorna på tre demensboenden arbetar i en omsorgsprocess som integrerar det sociala såväl som det fysiska rummet. Hur väl denna integration fungerar har stor betydelse för socialt välbefinnande hos dementa personer. I rapportens slutdiskussion ges även konkreta råd till de deltagande kommunerna.

Rapporten går att beställa via FoU Skånes hemsida www.kfsk.se
Rapporten finns även att ladda ner på FoU Välfärds hemsida » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 29 mars 2011 - 14:13 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår