Fjorton förbättringsområden

I utvärderingen Vård och omsorg vid demenssjukdom (2018) lyfter Socialstyrelsen fram fjorton förbättringsområden för demensvården:

 1. Fler personer med demenssjukdom behöver utredas

 2. Bättre förutsättningar inom primärvården

 3. Mindre praxisskillnader vid utvidgade demensutredningar

 4. Kortare utredningstider

 5. Mer jämlik läkemedelsförskrivning

 6. Bättre kunskap om och förutsättningar för uppföljning

 7. Fler gränsöverskridande demensteam

 8. Fortsatta satsningar för att öka personalens kompetens

 9. Mer handledning och tid för re ektion – framförallt inom hem- tjänsten

 10. Fler behöver anpassad dagverksamhet

 11. Mer stöd till anhöriga – och anpassat till olika grupper

 12. Fortsatta insatser för att förbättra bemötandet vid BPSD

 13. Behoven hos personer från andra länder behöver uppmärksammas

 14. Bättre möjligheter till utvärdering av demensområdet 

Senast uppdaterad 06 mars 2018 - 16:47 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår