Hemtjänst för personer med demenssjukdom – en studie om specialiserade hemtjänstgrupper

2013
Karin Gens & Sven Erik Wånell • Stiftelsen Äldrecentrum

FoU-rapporter

Stockholms stad har i en flerårig satsning gett hemtjänstutförare möjlighet att ut- veckla såväl sin organisation som kunskapen hos personalen för att höja kvaliteten och bättre kunna leva upp till de krav och förväntningar som ställs.

Syftet med de pengar som avsatts är att stimulera framväxten av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom. Ytterligare en målsättning är att stärka samverkan mellan hemtjänsten, biståndshandläggaren och husläkarmottagningen kring den enskilde.

I denna studie har, på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad, utredarna Sven-Erik Wånell och Karin Gens utifrån forskningsrapporter, enkätundersökning och intervjuer med chefer, personal, anhöriga och biståndshandläggare belyst effekterna av de stimulanspengar som fördelades under det första projektåret, 2012.

Ladda ned rapport » (pdf, 56 sid)

Senast uppdaterad 17 februari 2014 - 10:33 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår