Regional medicinsk riktlinje för Västra Götalandsregionen

2017
Västra Götalandsregionen

Vårdprogram

Demenssjukdom, utredning och uppföljning. Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2017–00625) och utarbetad av koncernstab hälso- och sjukvård i samverkan med sektorsråden allmänmedicin, geriatrik och psykiatri. Vårdprogrammet är giltigt till och med november 2019.

Den uppdaterade riktlinjen anger hur basal utredning samt utvidgad utredning vid misstänkt demenssjukdom ska genomföras och hur patienten ska följas upp, i enlighet med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Ett nytt kognitivt screeninginstrument, The Rowland universal dementia assessment scale (RUDAS-S) för personer med annan kulturell och språklig bakgrund än svensk har införts vid basal demensutredning.

Läs mer » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 18 april 2018 - 09:16 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår