Mer om statistiken

Hur rangordnas länen?

I tabellerna är länen rangordnade efter ett index. Indextalen räknas ut genom att dividera antal utbildade i Demens ABC plus Särskilt boende med det förväntade antalet demenssjuka i respektive län. Ju fler utbildade i förhållande till antalet demenssjuka desto bättre placering.

Indextalen räknas om en gång i månaden. Pilarna under Trend visar hur placeringen ändrats från föregående månads mätning. Grön uppåtriktad pil = bättre placering, röd nedåtriktad pil = sämre placering.

Vad bygger statistiken på?

Det finns inga exakta uppgifter på antalet demenssjuka i Sverige. Utifrån en rad epidemiologiska studier har det totala antalet skattats till 150 000. I SBU-rapporten, Demenssjukdomar, en systematisk litteraturöversikt (2005) har Anders Wimo beräknat förekomst (prevalens) av demens i olika åldersgrupper (se nedan). Utifrån detta, och SCB:s befolkningsunderlag för 2017, har sedan antalet förväntade demenssjuka i de olika länen beräknats. 

Förekomst av demens i olika åldersgrupper (SBU-rapport):

60-64 år: 1%
65-69 år: 1,50%
70-74 år: 3%
75-79 år: 6%
80-84 år: 12%
85-89 år: 25%
90-94 år: 37%
     95-  : 48%

Senast uppdaterad 05 april 2018 - 11:13 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår