Tandvårdsstöd

En beställarenhet finns i varje län. Det är beställarenheten som fördelar pengarna till alla som är berättigade till subventionerad tandvård. Det krävs intyg från olika myndighetspersoner som utfärdar dessa så att den enskilde får tillgång till sina rättigheter.

Det måste finnas ett intyg, vart vänder man sig?

1. Särskilt boende = Enhetschefen
2. Gruppboende = Enhetschefen
3. Hemtjänst i hemmet = Biståndshandläggaren
4. Äldreomsorg i hemmet med hjälp av anhöriga = Beställarenheten.

Här finns skillnader i vem som utfärdar intyget i landets alla kommuner. Alltid är det dock en myndighetsperson.

Beställarenheten för tandvård arbetar med tandvårdsstödet för funktionshindrade och sjuka. Enligt tandvårdslagen ska landstingen från och med 1999 erbjuda:

1. Kostnadsfritt hembesök av tandhygienist, 1gång/år.

2. Munvårdsutbildning till kommunal vårdpersonal. 1gång/år.

3. Nödvändig tandvård mot sjukvårdsavgift till dem som har rätt till tandvårdsstöd.

4. Tandvård mot sjukvårdsavgift vid vissa preciserade sjukdomstillstånd.

De som omfattas av tandvårdslagen är:

N1: Personer som bor i särskilda boenden och har dygnet runt vård, dvs. har omsorg minst 3ggr per dygn, larm eller att nattpatrullen kommer.

N2: Personer som är så sjuka att de kräver hemsjukvård som motsvarar hjälp minst 3 ggr per dygn, larm eller nattpatrull.

N3: Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade dvs. LSS.

N4: Personer som är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård och omsorg (oftast anhöriga som vårdar) som personer som omfattas av N1, N2 och N3.

Antalet hemmaboende med omvårdnadsbehov ökar, denna grupp nås i lägst utsträckning av det särskilda tandvårdsstödet. Tandvård ges för sent till denna grupp, vilket ofta ger stora skador.

S.k. N4 patienter är de som tandvården når sämst. De bor hemma och har hemtjänsthjälp som motsvarar 3 ggr per dygn, larm eller nattpatrull. Eller också så har de anhöriga som sköter allt motsvarande N1 patienter, dvs. 3 ggr per dygn, larm eller nattpatrull. Dessa patienter får inte alltid erbjudandet om tandvårdsstödet från biståndshandläggaren.

Tandvårdsstödet innebär, att patienten betalar en besöksavgift på 100 kronor hos tandhygienisten och 150 kronor hos tandläkaren. Detta skall stämplas in i högkostnadskortet, samma som patienten har när de går till läkare. Vid 900 kronor får patienten ett s.k. frikort och detta gäller lika för sjukvård som för tandvård.
 
Om en tandvårdsbehandling beräknas kosta över 10 000 kronor inom 1 år eller innebär ny protetisk terapi (krona, bro eller protes), måste tandläkaren skriva en förhandsprövning till beställarenheten för att få det godkänt. Trots det så betalar patienten endast sina 100 kr för hygienistbehandling och 150 kr för tandläkarbehandling, oavsett vad patientens behandling kommer att kosta.

Detta är en rättighet som den enskilda personen har om den uppfyller kriterierna och är en s.k. N1, N2, N3 eller N4-patient.

De som är på särskilda boenden får detta tillgodosett näst intill till 100 %.
Likaså de som tillhör LSS, också de som vårdas i det egna hemmet och är svårt sjuka där sjukvården är inkopplad.

Bristen finns hos N4 patienterna som inte nås av erbjudandet till fullo. Lagen har funnits sedan 1999, trots det så fungerar det dåligt.

Alla patienter har naturligtvis rätt att avböja erbjuden tandvård om de önskar. Tandvårdslagen gäller hos alla vårdgivare, både inom folktandvården och inom den privata tandvården.
                                      
Ella Strömberg
Tandhygienist, Edsbyn


 

Senast uppdaterad 26 juni 2015 - 13:56 © Svenskt DemenscentrumMunhälsobedömning


Uppsökande munhälsobedömning innefattar:
• Inspektion av tänder och slemhinna
• Rådgivning och samtal om hur man på bästa sätt sköter munvården
• Praktisk instruktion
• Bedömning av behov av nödvändig tandvård

Målsättning med uppsökande munhälsobedömning är att personer skall:
• ha en smärtfri munhåla
• kunna äta och njuta av en måltid
• känna sig ren och fräsch i munnen
• förebygga sjukdom

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår