BPSD-registret

De flesta personer med demenssjukdom (ca 90 %) får någon gång beteendemässiga och psykiska symptom, förkortat  BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens). Det kan handla om till exempel aggressivitet, oro och hallucinationer. Symptomen orsakar ofta lidande för personen med demenssjukdom och är även svåra att möta och hantera för anhöriga och vårdpersonal.

För att lyckas i arbetet med att minska BPSD krävs det struktur, detta kan man få genom att:

  1. Kartlägga frekvensen och allvarlighetsgraden av BPSD med hjälp av NPI-skalan som är en objektiv skattningsskala
  2. Ta reda på tänkbara orsaker till BPSD. Det kan vara fysiska orsaker som t.ex. en urinvägsinfektion eller smärta, att miljön inte är anpassad till individens behov och förmåga eller att det saknas en bemötandeplan
  3. Sätta in lämpliga åtgärder för att minska BPSD, i första hand omvårdnadsåtgärder så som utevistelse, bemötandeplan, musik eller massage
  4. Utvärdera om åtgärderna har haft effekt genom att göra en ny skattning av BPSD

BPSD-registret bygger på denna struktur och ger en vägledning när det gäller att ta reda på tänkbara orsaker och lämpliga vårdåtgärder. Registret leder till att vi som vårdpersonal får ett gemensamt språk och att vården blir personcentrerad.

Vi har kunnat se att BPSD varierar över tid. Både symptom och frekvens förändras, till exempel kan agitation och oro dominera i en period för att senare ersättas av aptit- och ätstörningar. Denna kartläggning och kunskap är viktig för att kunna utföra en så bra vård som möjligt.

Till registret hör en interaktiv webbutbildning om BPSD med fokus på vårdåtgärder och bemötande.

Senast uppdaterad 12 augusti 2019 - 15:45 © Svenskt Demenscentrum

     

Till BPSD registrets hemsida,
www.bpsd.se (nytt fönster)

 

 Ribbings backe äldreboende
Läs om Ribbings backes erfarenheter av BPSD-registret » 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår