Demensutredning vid Södra Sundets vårdcentral

Demensteamets arbetsuppgifter

Demensteamet består av en arbetsterapeut och en sjuksköterska. De arbetar heltid varannan vecka som demenskoordinator på vårdcentralen.
Remiss kommer till vårdcentralen via mail, telefonsamtal, samverkansmöte eller information ”mun till mun”. Demenstelefonen - med tillgänglighet vardagar mellan kl 8 och 16 (endast avstängd vid hembesök) Teamet tar emot förfrågan genom att tala med den som remissen kom från, patienten ska förstås vara tillfrågad och medveten om att utredning sker, och därefter sätts personen upp på väntelistan. Ett hembesök bokas via telefonsamtal eller kallelse till patienten. Kontakt tas med anhöriga för att de ska kunna planera in att delta under hembesöket.

Teamet förbereder hembesöket genom att läsa tidigare journalanteckningar för att bilda sig en uppfattning om patienten, förbereda dokument som används vid hembesök, tar i vissa fall kontakt med en demens och psykiatrikonsulent från kommunen för ett gemensamt hembesök. Teamet intierar vårdplaneringar och andra möten med kommunens personal.

Vid hembesöket görs en anamnes, MMT, Klocktest, provtagning, blodtryckskontroll och aktivitetsbedömning via ADL-taxonomin med kognitivt fokus. Anhöriga intervjuas och informeras om vilka aktiviteter kommunens demensaktivitet kan erbjuda. 

Teamet har kontakt med anhöriga fortlöpande bland annat genom anhörigintervju och telefonsamtal. Dessutom kontaktas biståndshandläggare och kommunens demensverksamhet som är till både för demenssjuka och deras anhöriga.
 
Distriktssköterskan, arbetsterapeuten och läkaren har fortsatt kontakt men bistår också med kontakt till övriga vårdinrättningar som t.ex. hörcentralen och ögonmottagning.

Demensteamet dokumenterar sina insatser med en ungefärlig tidsgång på ca 1,5-2 timmar . Därutöver tar det ytterligare cirka 30 minuter när anhörigintervjun inkommit. När hembesök, anhörigintervju, tester samt prover är klara bokas en tid för läkarbedömning, uppföljning, ev. medicininsättning samt fortsatta kommunala insatser.

Övriga arbetsuppgifter för demensteamet är att föra statistik bland annat genom att registrera patienter i det svenska demensregistret, SveDem. Det ordnas också nätverksträffar lokalt och länsvis samt samarbetsträffar. Dessutom har vi haft demensdagar för personal som arbetar med demenssjuka både i primärvård och kommuner samt utbildning och information inom vårdcentralen och övriga vårdcentraler som är i startgroparna. En annan viktig service är den s.k. Demenstelefonen - med tillgänglighet vardagar mellan kl 8 och 16 (endast avstängd vid hembesök).
Vårdprogrammet finns att läsa på landstinget Västernorrlands hemsida » (nytt fönster)

Sjuksköterska, basal demensutredning. VC Södra Sundet:
- Remiss/kontakt med patient och anhörig utifrån lokal rutin och vårdprogrammet för demensutredning i Primärvården Västernorrland.
- I samband med övriga delar i utredningen (anamnesupptagning, MMT, Klocktest och anhörigintervju) genomförs intervju med patient och anhörig/närstående utifrån vårdbehovet i syfte att sätta in hjälpinsatser från distriktssköterska.

- Diskussion med patient och anhörig/närstående om de svårigheter som kommit upp under intervjun gällande medicin och omvårdnad. Ge vägledning och stöd gällande dessa problem. Vägledning och stöd kan innebära:

• En första kontakt med ordinarie distriktssköterska på området angående behovet av hjälp med medicindelning, omläggning, beställning av inkontinenshjälpmedel osv.

• Kontakt med kommunens biståndshandläggare angående bistånd för hemtjänst.

Distriktsarbetsterapeut, basal demensutredning VC Södra Sundet:
- Remiss/kontakt med patienten och anhörig utifrån lokal rutin och vårdprogrammet för demensutredning i primärvården Västernorrland

- I samband med övriga delar i utredningen (anamnesupptagning, MMT, klocktest och anhörigintervju) genomförs intervju med patienten och anhörig/närstående utifrån ADL taxonomin med kognitivt fokus med syfte att fånga upp problem i vardagen beroende på den kognitiva funktionsnedsättningen.

Läs mer i Hjälpmedelsinstitutets rapport ”Resultat och erfarenheter från Teknik- och demensprojektet” » (Nytt fönster)

- Diskussion med patienten och anhörig/närstående om de svårigheter som kommit upp och möjligheter till kognitivt stöd. Stödet kan bestå av råd till patienten och anhörig om hur man kan strukturera och organisera de situationer där problem uppstår, så det går lättare. Även stödja och uppmuntra de lösningar man själv hittat på.

- Kontakt med kommunens biståndshandläggare/hemtjänstchef och personal angående stöd och bemötande av patienter.

- Aktivitetsbedömning och rådgivning angående enklare hjälpmedel för eget inköp och var de kan köpas.

- Förskrivning av kognitiva hjälpmedel som kan tillhandahålls via hjälpmedelsverksamheten i landstinget.
 

Senast uppdaterad 21 januari 2016 - 16:24 © Svenskt Demenscentrum

 

 

 

 
Södra Sundets vårdcentral

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår