Psykisk ohälsa och tidig demensutveckling vid Downs syndrom

2006
Barry Karlsson, Ove Almkvist, Göran Annerén m fl • Landstinget i Uppsala län

Föreliggande studie har omfattat 37 personer med Downs syndrom boende i Uppsala län. Samtliga har genomgått en allmänmedicinsk hälsoundersökning. Av dessa har anhöriga eller närstående till 29 personer intervjuats med avseende på demensutveckling och psykisk ohälsa. 17 av personerna kunde slutligen testas med neuropsykologiska test.

Resultatet visar att gruppen generellt sett är välutredd medicinskt, men att förekomsten av sjuklighet överlag är större än i en förväntad kontrollgrupp. Medianåldern för demensdebut beräknas till 51 år. Av alla över 50 år har 64 % demensutveckling, och i åldersgruppen 50-59 har 67 % demens. Två personer under 40 år har sannolikt en demensutveckling (13 %). Av samtliga 9 fall med demens hade 78 % en svår till måttlig utvecklingsstörning före insjuknandet.

Resultatet indikerar att ökade beteendestörningar inte direkt kan förknippas med ökad demensutveckling, och att endast två (av nio) personer med demens har en registrerad grav beteendestörning; dessa fynd bör kontrolleras i kommande studie med fler deltagare. Vi fann också en tydlig skillnad att yngre personer under 40 år, är signifikant längre än äldre personer.

Detta kan eventuellt förklaras med ettt tidigare åldrande i den äldre delen av populationen, och en idag bättre omvårdnad; detta fynd bör undersökas närmare. Fynden överrensstämmer med motsvarar internationella studier och belyser vikten av kontinuerlig medicinsk, psykologisk och socila omvårdnad.

Ladda ner » (pdf, 38 sid.)

Senast uppdaterad 16 december 2008 - 17:33 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår