"Viktigast nu är att det inte blir några missförstånd"

I dag publicerar Socialstyrelsen en ny version av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Vad tycker Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum, om de nya riktlinjerna?  

Wilhelmina Hoffman– Det är bra att flera delar har slagits ihop, några onödiga tagits bort och att nya och nödvändiga lagts till. Särskilt glad är jag för att utbildning av biståndshandläggare med sin viktiga roll lyfts fram. Bra också att dagverksamhet är högprioriterat och, inte minst, att den mångkulturella skattningsskalan RUDAS nu finns med.

– Men viktigast nu är att det inte blir några missförstånd. För det finns risker med att vissa rekommendationer tagits bort med motiveringen att de redan finns i andra riktlinjer. Viktig vård och omsorg kan utebli om inte varje landsting är noga med att utforma sitt vårdprogram utifrån samtliga nationella riktlinjer som berör personer med demenssjukdom. Självklart ska ingå ett antal blodprover vid utredning av misstänkt demenssjukdom och självklart ska demenssjuka personer i livets slutskede erhålla bästa palliativa vård.

– Avslutningsvis kan jag inte nog understryka att ett personcentrerat arbetssätt är övergripande för all vård och omsorg. Det är helt enkelt förutsättningen för en god demensvård som innehåller olika delar som främjar välbefinnande och livskvalitet, till exempel fysisk aktivitet, munvård och bra bemötande.” 

Publicerad 2017-12-13
Senast uppdaterad 13 december 2017 - 13:29Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår