Solna stad & SLL

Utveckling av vårdkedjan för personer med demenssjukdom – ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

Flera tidigare projekt har tydliggjort behovet av en utvecklad vårdkedja för personer med demenssjukdom. I Solna finns idag ett gemensamt intresse hos kommunen och landstinget att tillsammans utveckla demensvården genom att gemensamt bygga upp en sammanhållen och väl fungerande vårdkedja. Med stimulansmedel genomför därför omvårdnadsförvaltningen i Solna stad tillsammans med landstingets verksamheter i Solna och berörda minnesmottagningar ett gemensamt projekt med syfte att förbättra och skapa en hållbar utveckling av vårdkedjan för personer med demenssjukdom i ordinärt boende och stödet till deras anhöriga.

Projektet pågår under perioden oktober 2010 – december 2011. Processmålen dvs vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, är att det ska finnas

  • skriftliga samverkansrutiner baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010
  • en skriftlig samverkansöverenskommelse som tydliggör hur kontinuerlig samverkan kring demensvården ska fortlöpa efter projekttiden

Effektmålen dvs vilken effekt projektet ska leda till på sikt, är att

  • 80% av personer med mild demenssjukdom ska uppleva att de får den vård och omsorg de behöver
  • 80% av anhöriga ska uppleva att de får det stöd de behöver

Effektmålen ska utvärderas våren 2013 i samarbete med FoU nu.

Framgångsfaktorer

Hittills i projektet har följande framgångsfaktorer tydliggjorts:

  •  Framförhållning

Redan när information om att stimulansmedel kunde sökas offentliggjordes så startade samverkansprocessen. Det innebar att när ansökan skickades in till Socialstyrelsen fanns redan en grov planering för hur projektet skulle genomföras. För att berörda chefer och projektmedlemmar skulle kunna planera in projektarbetet skickades alla mötestider för projektet ut i god tid.

  • Projektledarskapet är 3-delat

Projektet har en huvudprojektledare och två delprojektledare. Det delade projektledarskapet innebär att kommun, primärvård och slutenvård är representerade vilket medför att kunskap om de olika verksamheterna finns med redan i planeringsstadiet av projektet. Dessutom känns projektledarskapet hanterbart.

  •  Alla verksamheter som berörs av vårdkedjan finns representerade i projektgruppen

Projektgruppen består av 17 personer som representerar olika verksamheter och olika yrkesgrupper. Det är viktigt eftersom alla är specialist inom sitt område (oavsett hur mycket man kan om demenssjukdomar). Kommunen representeras i projektgruppen med personer från alla verksamheter som riktar sig till personer som bor i ordinärt boende.

  • Frukostmöte med berörda chefer

Ett vanligt problem i samband med projekt är att chefen för den verksamhet som omfattas av projektet inte är med på tåget. Framtagande av rutiner medför att mycket arbete måste läggas på implementeringen.Därför bjöds alla berörda chefer in till ett möte där de i god tid fick information om vad projektet kommer att innebära för dem.

  •  Ett steg i taget

Eftersom vårdkedjan för personer med demenssjukdom och stödet till deras anhöriga omfattar mycket har vi delat upp den i fyra delar (delprocesser); identifiering, utredning, omvårdnad och stöd samt uppföljning. Uppdelningen har medfört en struktur att hålla sig till som känns välbehövligt i ett så stort projekt. Metoden kan kortfattat beskrivas som probleminventering och framtagande av åtgärdsförslag som sedan omvandlas till rutiner. Ibland är det svårt att hålla sig till att diskutera just den delprocess som är aktuell och då tydliggörs vikten av att bearbeta en del av vårdkedjan i taget. Efter att varje delprocess bearbetats i projektgruppen skickas rutinförslaget ut på remiss till alla verksamheter som ska följa rutinerna. På så sätt får alla berörda verksamheter som vill möjlighet att vara delaktiga i projektet.

För mer information kontakta
Sara Vigebo, huvudprojektledare
08-734 27 78
sara.vigebo@solna.se

Senast uppdaterad 07 december 2011 - 09:47 © Svenskt Demenscentrum

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solna har tillsammans med Stockholms läns sjukvårdsområde arbetat fram riktlinjer för hur personen med demenssjukdom ska bli bättre omhändertagna i vårdkedjan.
Läs mer »  (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår