FoU i Väst/GR

Pågående demensprojekt

För att underlätta användandet av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom har FoU i Väst/GR i samarbete med Svenskt Demenscentrum genomfört tre seminarier riktade till chefer och strateger. Riktlinjerna diskuterades i mindre grupper med utgångspunkt i varje kommuns eller verksamhets behov utifrån frågeställningarna:
Vad behöver förändras?
Varför?
Hur? Hinder? Möjligheter?
Hur följa upp/utvärdera?

Seminarierna fungerade i många verksamheter som ett avstamp och ett försök att närma sig införandet av riktlinjerna ur ett strategiskt perspektiv. Vård och omsorg vid demenssjukdom ingår som ett temaområde i överenskommelse med SKL om Evidensbaserad praktik i äldreomsorgen och FoU i Väst/GR fortsätter på olika vis att stödja användandet av riktlinjerna utifrån behoven i GR-kommunerna. T ex arrangeras i samarbete med kommunerna en konferens för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Avslutade demensprojekt

• Smärta och obehag hos demenssjuka: hur vårdpersonal tolkar och dokumenterar tecken på smärta och obehag hos demenssjuka vårdtagare som inte verbalt kan förmedla sig.
Studie från 2006 av Betty Spjuth, Sara Lundell och Ingrid Bergh Läs mer » 

• HAW-schemat. Går det att förbättra dialogen mellan kommun och sjukvård genom att uppmärksamma och dokumentera beteendemässiga symptom vid demenssjukdom?
Studie från 2004 av Jenny Wiman och Magnus Sjögren. Läs mer »

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 23 april 2013 - 13:34 © Svenskt Demenscentrum

 

FoU i Väst/GR driver forskningsbaserat utvecklingsarbete tillsammans med de tretton kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Mer info: www.grkom.se/fouivast

 

 

Kontaktperson Leena Odebo, samordnare äldrefrågor.
E-post: leena.odebo@grkom.se

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår