Miljonstöd till nationella kvalitetsregister

Regeringen skjuter till extra medel till Svenska Demensregistret (SveDem) och BPSD-registret. SveDem är ett nationellt kvalitetsregister som samlar in data med syfte att förbättra och utveckla vården av demenssjuka. Ambitionen är att få kunskap om hela vårdkedjan men idag är det framför allt specialistkliniker på sjukhus och enheter inom primärvård som är anslutna till SveDem. Häromåret lanserade SveDem en modul för särskilt boende och nu satsar regeringen 1,5 milj kr för att motsvarande modul ska kunna tas fram för hemtjänst.

Samma belopp, 1,5 milj kr, går till Skånes universitetssjukhus för  uppdatering av utbildningsmaterial och variabler kopplade till BPSD-registret. Nio av tio personer drabbas någon gång av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD), till exempel vanföreställningar, apati och sömnrubbningar. Symtomen leder ofta till svåra problem för de som drabbas men påverkar också anhöriga och personal. BPSD-registret möjliggör utvärdering av insatser och kan ligga till grund för förbättringsarbete.

– Utan bra stöd skapar demenssjukdomar ett stort och onödigt lidande för både drabbade och anhöriga. Därför behöver vi kunna följa upp de insatser som ges så att vården och omsorgen kring personer med minnessjukdom utvecklas, säger äldreminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande från regeringen. 

SveDem och Skånes universitetssjukhus ska rapportera resultatet av sitt arbete senast den 15 mars 2018.

Läs pressmeddelande (nytt fönster)

Publicerad 2017-06-16
Senast uppdaterad 16 juni 2017 - 14:41Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår