Lämplig bemanning i boende särskilt avsedd för personer med demenssjukdom

2010
Stiftelsen Äldrecentrum • Sven Erik Wånell & Barbro Trygg

FoU-rapporter

Kommunfullmäktige i Stockholms stad uppdrog i budget 2008 Äldrenämnden att utreda vilken bemanning som är lämplig i vård- och omsorgsboenden specifikt avsedda för personer med demenssjukdom. Äldreförvaltningen gav Äldrecentrum i uppdrag att genomföra utredningen. Arbetet har bedrivits med flera olika metoder; genom att ta del av befintlig forskning inom området, via enkät och konsensusgrupp ta del av den kunskap som finns hos verksamhetsansvariga, genom att analysera tidsåtgång för att kunna uppfylla de krav som ställs i stadens ramavtal med utförare samt via deltagande observation i sex strategiskt valda gruppboenden.

Ladda ned » (pdf, 48 sid)

Senast uppdaterad 20 december 2010 - 16:30 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår