MMSE-SR (MMT)

MMSE, även kallat MMT, är ett enkelt och ofta använt test som ger en grov uppskattning av olika kognitiva funktioner, t ex orientering, minne, språk och logisk-spatial förmåga. Testet utvecklades för att bedöma kognitiv förmåga hos psykiatriska patienter. Idag används det i huvudsak vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Testet görs genom att undersökaren (läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller annan tränad sjukvårdspersonal) ber testpersonen att bland annat besvara ett antal frågor, benämna föremål och rita av en figur. Testet tar cirka 15 minuter och bör utföras av tränad person.

Resultatet anges i poäng med 30 som maxpoäng. Testet används även ofta till att uttrycka graden av demenssjukdom: mild demens, medelsvår demens och svår demens (läs mer i manualen längst ned på sidan).

Det bör betonas att MMSE inte är något diagnosinstrument utan ett test som mäter kognitiva funktioner och förändringar i dessa. Demenssjukdom kan inte uteslutas vid höga, ”normala” poäng. Onormalt låg poäng kan erhållas av andra orsaker än kognitiv svikt, t ex språksvårigheter, nedsatt hörsel och nedsatt allmäntillstånd. Testresultatet anses ändå ge en vägledning vid utredning av demens eller demensliknade tillstånd.

MMSE kan också användas för att följa patientens kognitiva utveckling över tid. Det är viktigt att förutom totalpoängen även noggrant anteckna patientens samtliga svar för kvalitativ uppföljning.

Enligt Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ökar möjligheten att fånga upp förekomst av kognitiv svikt om MMSE kombineras med Klocktest.

2011 publicerade Svensk förening för kognitiva sjukdomar MMSE-SR som är en svensk validerad version.

Referens
Folstein et al. Mini-Mental State: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiat Res 1975;12:189-198

Ladda ned manual till MMSE-SR

Obs! Protokoll ej längre tillgängligt

Den amerikanska organisationen Psychological Assessment Resources (PAR) hävdar att MMSE-protokollet är upphovsrättsskyddat och inte får laddas ned utan PAR:s tillstånd. Vi har därför tvingats ta bort protokollet från vår hemsida och hänvisar i stället till hemsidan www.parinc.com (nytt fönster).

Svenskt Demenscentrum har inlett diskussioner med bland annat Svenskt förening för kognitiv medicin och våra systercentrum i Danmark och Norge om avgiftsfria alternativ till MMSE.

Publicerad: 2009-10-27, Uppdaterad: 2023-01-11