Riskfaktorer

Kön 

Fler kvinnor än män drabbas av demens, något som inte bara kan förklaras med att kvinnor generellt sett lever längre (medellivslängden är ca 84 år för kvinnor och 81 år för män). Demensjukdomar är vanligare bland kvinnor framför allt efter 85 års ålder, det gäller i synnerhet Alzheimers sjukdom. I lägre åldersgrupper är könsskillnaderna små.

Fler kvinnor än män drabbas av demens, något som inte bara kan förklaras med att kvinnor generellt sett lever längre (medellivslängden är ca 84 år för kvinnor och 81 år för män). Demensjukdomar är vanligare bland kvinnor framför allt efter 85 års ålder, det gäller i synnerhet Alzheimers sjukdom. I lägre åldersgrupper är könsskillnaderna små.

Publicerad: 2008-10-02, Uppdaterad: 2020-01-14

Ärftlighet 

Alzheimer i släkten

Påståendet att "alzheimer går i släkten" får visst stöd av forskningen. Den som har en eller flera familjemedlemmar med Alzheimers sjukdom löper 2 – 3 gånger större risk att själv insjukna i sjukdomen. Risken är större om båda föräldrarna har haft alzheimer, än om bara den ena haft sjukdomen, och om insjuknandet skett tidigt i livet (före 65 års ålder).

Skillnader i arvsanlag: ApoE4-allelen

Våra arvsanlag, gener, har sannolikt stor betydelse för uppkomsten av demenssjukdomar. Idag känner man till 21 riskgener. Den främsta är, ApoE, som förekommer i olika varianter. Personer som bär en av dessa varianter, den s k ApoE4-allelen, har 1,5 – 4 gånger högre risk att insjukna i Alzheimers sjukdom.

Riskökningen är relativt sett större i lägre åldersgrupper. Betonas bör att det endast handlar om en ökad risk – många personer med ApoE4-allelen drabbas aldrig av demens.

 

Alzheimer i släkten

Påståendet att "alzheimer går i släkten" får visst stöd av forskningen. Den som har en eller flera familjemedlemmar med Alzheimers sjukdom löper 2 – 3 gånger större risk att själv insjukna i sjukdomen. Risken är större om båda föräldrarna har haft alzheimer, än om bara den ena haft sjukdomen, och om insjuknandet skett tidigt i livet (före 65 års ålder).

Skillnader i arvsanlag: ApoE4-allelen

Våra arvsanlag, gener, har sannolikt stor betydelse för uppkomsten av demenssjukdomar. Idag känner man till 21 riskgener. Den främsta är, ApoE, som förekommer i olika varianter. Personer som bär en av dessa varianter, den s k ApoE4-allelen, har 1,5 – 4 gånger högre risk att insjukna i Alzheimers sjukdom.

Riskökningen är relativt sett större i lägre åldersgrupper. Betonas bör att det endast handlar om en ökad risk – många personer med ApoE4-allelen drabbas aldrig av demens.

 

Publicerad: 2008-06-19, Uppdaterad: 2021-10-20

Utbildning 

Personer med låg utbildning (endast grundskola) har högre risk än högutbildade (gymnasium och högskola) att insjukna i demenssjukdom. Det gäller även när man tar hänsyn till ärftlighet och andra sjukdomar. Mindre hälsosam livsstil är vanligare bland lågutbildade och kan vara en bidragande orsak till sambandet.

Personer med låg utbildning (endast grundskola) har högre risk än högutbildade (gymnasium och högskola) att insjukna i demenssjukdom. Det gäller även när man tar hänsyn till ärftlighet och andra sjukdomar. Mindre hälsosam livsstil är vanligare bland lågutbildade och kan vara en bidragande orsak till sambandet.

Publicerad: 2008-06-19, Uppdaterad: 2020-01-14

Andra sjukdomar 

Diabetes

Diabetes har betraktas som en riskfaktor för framför allt vaskulär demens. Det senaste året har publicerats flera studier som pekar på att diabetes även ger en ökad risk för Alzheimers sjukdom.

Hjärt-kärlsjukdom

Förhöjt blodtryck i medelåldern ökar risken att drabbas av demens med 1,5 – 2 gånger, det gäller för både Alzheimers sjukdom och demenssjukdomar i stort. Mer oklart är om högt blodtryck bland äldre medför en riskökning. Även stroke ökar risken för demenssjukdom.   

Diabetes

Diabetes har betraktas som en riskfaktor för framför allt vaskulär demens. Det senaste året har publicerats flera studier som pekar på att diabetes även ger en ökad risk för Alzheimers sjukdom.

Hjärt-kärlsjukdom

Förhöjt blodtryck i medelåldern ökar risken att drabbas av demens med 1,5 – 2 gånger, det gäller för både Alzheimers sjukdom och demenssjukdomar i stort. Mer oklart är om högt blodtryck bland äldre medför en riskökning. Även stroke ökar risken för demenssjukdom.   

Publicerad: 2008-06-19, Uppdaterad: 2020-01-14

Ålder 

Även om demens inte är något naturligt åldrande är demenssjukdomar ändå betydligt vanligare i hög ålder. Var femte person över 80 år beräknas ha någon demenssjukdom. Efter 65 års ålder fördubblas risken att drabbas ungefär var femte år. Sambandet mellan ålder och demens är i stort sett detsamma världen över och skiljer sig endast i de högsta åldersgrupperna.

Även om demens inte är något naturligt åldrande är demenssjukdomar ändå betydligt vanligare i hög ålder. Var femte person över 80 år beräknas ha någon demenssjukdom. Efter 65 års ålder fördubblas risken att drabbas ungefär var femte år. Sambandet mellan ålder och demens är i stort sett detsamma världen över och skiljer sig endast i de högsta åldersgrupperna.

Publicerad: 2008-10-02, Uppdaterad: 2020-01-14