Kognitiva funktioner

Demenssjukdomar kallas numera ofta för kognitiva sjukdomar som kommer av begreppet kognition. I vid mening handlar kognition om hur vi tar emot, bearbetar och förmedlar information.

Vid alzheimer och andra demenssjukdomar försämras olika kognitiva funktioner. Vilka funktioner som drabbas varierar beroende på bland annat typ av sjukdom. Nedsättningen blir starkare längre fram i sjukdomsförloppet då även fler kognitiva funktioner påverkas.

Kognitiva domäner

De kognitiva funktionerna brukar delas in i sex huvudgrupper, så kallade kognitiva domäner. Här följer en kort beskrivning av dem.

Inlärnings- och minnesfunktioner
Gör det möjligt att komma ihåg, dra lärdom av och anpassa sig till tidigare händelser.
Tecken på nedsättning: Upprepa samma sak i ett samtal. Svårigheter att minnas vad som nyss skett eller sagts, passa tider eller veta vilken dag det är.

Exekutiva funktioner
Används för att initiera och planera sammansatta uppgifter och för att utföra dem ändamålsenligt.
Tecken på nedsättning: Initiativlöshet. Svårigheter att följa bruksanvisningar, hantera apparater och kontokort.

Verbala funktioner
Nödvändiga för att kunna kommunicera, både för att uttrycka sig och förstå andra.
Tecken på nedsättning: Svårigheter att begripa vad som sägs, hitta ord och skriva.

Visuospatiala funktioner
Hjälper oss med rumsuppfattningen; att hitta rätt, både utanför hemmet och i hemmet.
Tecken på nedsättning: Svårigheter att hitta i nya miljöer eller i sitt närområde, att orientera sin kropp till omgivningen, exempelvis att sätta sig rätt på en stol.

Uppmärksamhetsfunktioner
Krävs för att upprätthålla övriga kognitiva funktioner.
Tecken på nedsättning: Svårigheter att hålla tråden i ett samtal, klara av huvudräkning och återge telefonnummer och adresser.

Social kognition
Bevarar lämpligt beteende – impulskontroll
Tecken på nedsättning:  Förändrad personlighet och omdöme. Svårigheter att notera sociala signaler, läsa av ansiktsuttryck. Aggressionsutbrott, nedstämdhet, blödighet.

Källa: Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom, Nationellt system för kunskapstyrning Hälso- och sjukvård, Sveriges regioner i samverkan (2021)

Publicerad: 2021-12-07, Uppdaterad: 2021-12-07