Universitet & högskola

På flera av landets högskolor finns möjlighet att studera olika aspekter av demensvård oavsett vilken yrkesgrupp du tillhör. Utbudet består av både korta enstaka kurser och längre utbildningar på magisternivå. Se listan nedan.

 

Att stödja vid kognitiv sjukdom – en utbildning för kyrkans medarbetare

Maria Cederschiöld högskola
Kursinformation:

Ersta Sköndal Bräcke högskola, i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och Ersta diakoni, arrangerar en utbildning för dig som arbetar i kyrkan och som möter personer med kognitiv sjukdom och deras närstående i församlingar, sjukhus och vård- och omsorgsboenden. Utbildningen syftar till att ge viktiga redskap för att stödja både den sjuke och de närstående. Efter avslutad kurs och godkänt slutprov erbjuds Silviahemmets diplom och dekoration som utdelas av H.M. Drottningen, Silviahemmets ordförande, vid en högtidlig ceremoni.

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Närundervisning
Plats:
Stockholm

Att vårda personer med demens

Högskolan Kristianstad
Kursinformation:

Kursen vänder sig till sjuksköterskor som söker fördjupade kunskaper inom området demenssjukdomar.

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Webbaserad
Plats:
Online

Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning

Hälsohögskolan, Jönköping University
Kursinformation:

Äldre med kognitiv funktionsnedsättning till följd av t ex olika demenssjukdomar ska kunna fortsätta leva ett aktivt liv, i samspel med andra. Denna kurs ger dig ökade kunskaper om hur kognitiva funktionsnedsättningar påverkar vardagen, mötet med andra och kommunikationsförmågan. Kursen tar bland annat upp:

  • kommunikation och kommunikationssvårigheter 
  • psykiska, fysiska och sociala konsekvenser av kognitiv funktionsnedsättning 
  • utredning och uppföljning av beteendemässiga och psykiska symtom 
  • anpassning av den fysiska miljön
Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Distans
Plats:
Jönköping

Demens och psykisk ohälsa hos äldre

Mälardalens högskola
Kursinformation:

Kursen riktar sig till dig som är undersköterska eller har annan äldre vårdutbildning. Syftet är att ge dig grundläggande kunskaper om hur olika demenstillstånd och psykisk ohälsa drabbar hjärnan, samt hur de påverkar patientens personlighet och dagliga liv. Den belyser också den utredning och behandling som finns att erbjuda. 

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Webbaserad
Plats:
Online

Demens och psykisk ohälsa hos äldre (avancerad nivå)

Mälardalens högskola
Kursinformation:

Syftet är att fördjupa din kunskap om demens och psykisk ohälsa hos äldre gällande klinisk bild, utredning och behandling samt att belysa pågående forskning inom området. Kursen kan ingå i en magisterexamen. 

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Webbaserad
Plats:
Online

Demenssjukdom från cell till samhälle – kurs för tandläkare, tandhygienist, logoped och audionom

Karolinska Institutet
Kursinformation:

Tandläkare, tandhygienister, logopeder, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och audionomer läser denna kurs tillsammans, vilket ger ett unikt multiprofessionellt perspektiv på tillstånden. Efter godkänd kurs erbjuds, förutom intyg från KI,  även Silviahemmets diplom. Godkänd kurs ger dig titeln tandläkare/tandhygienist/logoped med diplom från Stiftelsen Silviahemmet och en speciellt framtagen pin som utdelas av H.M. Drottningen vid en ceremoni.

Högskolepoäng:
15
Studieform:
Webbaserad
Plats:
Distans

För biståndshandläggare: Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv

Sophiahemmet Högskola
Kursinformation:

Kursen har fokus på biståndshandläggarens funktion och uppdrag i mötet med demenssjuka personer, deras närstående och andra vårdaktörer. Målet är fördjupade kunskaper om det friska och sjuka åldrandet, demenssjukdomar, miljöns betydelse, krisreaktioner samt komplexa vård- och omsorgssituationer.

Utbildningen genomförs i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet.

Studenter som fullföljer kursen med godkänt studieresultat tituleras biståndshandläggare med Silviahemsdiplom. Diplom delas ut under högtidliga former.

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Distans
Plats:
Stockholm/Online

Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt

Högskolan Kristianstad
Kursinformation:

Kursens syfte är att studenten utifrån aktuellt kunskapsläge och ett personcentrerat förhållningssätt ska utveckla fördjupade kunskaper om och förståelse för äldre personer med psykisk ohälsa och kognitiv
svikt samt den komplexitet som omvårdnaden vid dessa tillstånd kan innebära.

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Nätbaserad
Plats:
Online

Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Karolinska Institutet
Kursinformation:

Demenssjukdomar är en bidragande orsak till funktionshinder och beroende och har fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser för patienten, vårdgivare, familjer och samhället. Deltagarna kommer genom utbildningen få ökad kompetens att utveckla evidensbaserad och effektiv vård enligt moderna strategier för demensvård.

Utbildningen vänder sig till arbetsterapeuter och fysioterapeuter och är framtagen i samarbete med Silviahemmet. Efter examen erbjuds titeln Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut, Silviahemmets diplom samt dekoration, som utdelas av H.M.Drottningen.

Högskolepoäng:
60
Studieform:
Distans
Plats:
Stockholm/Online

Magisterutbildning i demensvård för läkare

Karolinska Institutet
Kursinformation:

Magisterutbildningen i demensvård för läkare låter deltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera patienter med demens. Utbildningen har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år.

Högskolepoäng:
60
Studieform:
Distans
Plats:
Stockholm/Online

Omvårdnad och bemötande med musik och rörelse

Stockholms musikpedagogiska institut
Kursinformation:

Utbildningen utgår från rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom om musik som redskap i en personcentrerad vård. Den sträcker sig över två terminer och omfattar ett halvdagsseminarium 1 gång i månaden, plus verksamhetsförlagd praktik på den egna arbetsplatsen samt studiebesök och grupparbete på kurskamraternas arbetsplatser.

Stor vikt läggs vid praktiska övningar varvat med teoretisk förståelse och reflektion. Deltagarna får lära sig att bland annat använda sång, musiklyssning och dans i sitt dagliga arbete och att träna upp sin förmåga att använda sitt eget kroppsspråk för att underlätta kontakt och kommunikation med vårdtagarna.

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Närundervisning
Plats:
Stockholm

Personcentrerad vård till äldre personer med komplexa vårdbehov

Högskolan Kristianstad
Kursinformation:

Kursen vänder sig till dig som söker kunskap om personcentrerad vård och att utveckla kunskap och förståelse för komplexa vårdbehov hos äldre personer med multisjuklighet. Kursen syftar till att du ska utveckla fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan kunna bedöma och föreslå åtgärder för att främja äldres hälsa vid komplexa ohälsotillstånd.

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Distans
Plats:
Online

Silviasjuksköterska - omvårdnadskunskap med inriktning demensvård

Sophiahemmets högskola
Kursinformation:

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor och bygger på ett samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet. Den har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som baseras på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående.

Efter genomförd utbildning utges titeln Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia vid en högtidsceremoni på Silviahemmet, Stockholm. Det finns också möjlighet att läsa ytterligare 30 högskolepoäng för en magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård.

Högskolepoäng:
30
Studieform:
Distans
Plats:
Stockholm/Online

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård (Högskolan Dalarna)

Högskolan Dalarna
Kursinformation:

Utbildningen som ges inom ramen för sjuksköterskans omvårdnadskompetens har ett tydligt fokus på personcentrerad omvårdnad för personer med demens. Vidare på evidens, förbättringsarbete och ledarskap. Omvårdnadsåtgärder för personer med demens och fokus på uppföljning av- och vårdplanering för BPSD. Fokus ligger också på hållbar utveckling för demensvården i relation till genus, och kulturella aspekter, samt demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv.

Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med en inriktning mot demensvård.

Högskolepoäng:
60
Studieform:
Distans
Plats:
Falun/Online

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning demensvård

Sophiahemmets högskola
Kursinformation:

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor och bygger på ett samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet. Den har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som baseras på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående.

Efter fyra godkända kurser (30 hp) utges titeln Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia vid en högtidsceremoni på Silviahemmet, Stockholm.

Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård erhålls vid Sophiahemmet Högskola då alla sju kurserna (60 hp) är genomförda och godkända.

Högskolepoäng:
60
Studieform:
Distans
Plats:
Stockholm/Online