Om PREDEM

bild på deltagare i PREDEM

Hösten 2021 gav statliga Vinnova klartecken till finansieringen av elva innovationsmiljöer. En av dem var PREDEM – en innovationsmiljö för demensprevention. Finansieringen sträcker sig över fem år och ska bidra till att utveckla bland annat diagnostik precisionsmedicin och beslutstöd. Målet är att förhindra demensutveckling hos personer med begynnande kognitiv svikt.

Innovationsmiljön samlar en rad olika aktörer från forskarsamhället, regioner, företag och intresseorganisationer:

 • Karolinska Institutet (KI)

 • Karolinska Universitetssjukhuset

 • Kognition och migration, Region Skåne

 • Akademiskt primärvårdscentrum (APC)

 • Institutet för Hälsoekonomi (IHE)

 • Geras Solutions

 • Mindmore

 • Roche

 • DigitalWell Arena

 • Demensförbundet

 • Svenskt Demenscentrum (SDC)

PREDEM koordineras från Karolinska Institutet under ledning av Linus Jönsson, docent i hälsoekonomi och initiativtagare till PREDEM. Arbetet är organiserat i fem så kallade arbetspaket:

 1. Digitala verktyg för tidig detektion och utredning
 2. Biomarkörer för precisionsdiagnostik
 3. Prediktionsmodell och beslutsstöd
 4. Kostnadseffektivitet och betalningsmodeller
 5. Samordningskontor

Mer om deltagande aktörer 

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet, med en bred forskningsverksamhet inom neurodegenerativa sjukdomar och demens, från upptäckt och utveckling av nya biomarkörer till kliniska studier och hälsoekonomiska utvärderingar.

Karolinska Universitetssjukhuset, ett av Europas största universitetssjukhus, har ett särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård i Stockholm och tar även emot patienter från andra delar av landet och från andra länder. Uppdraget innebär också ett ansvar att bidra till forskning och utbildning i vårdens miljö i samverkan med KI. Sjukhuset ansvarar också för svenska demensregistret SveDem.

Kognition och migration är en enhet inom Region Skåne vars uppdrag består i att arbeta för jämlik och säker demensvård. Genom utveckling av metoder och processer bidrar verksamheten till att skapa förutsättningar för att demensvårdens samtliga delar; utredning, diagnos, behandling, omvårdnad och stöd, ska vara jämlik och säker för alla, oavsett bakgrund.

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) är en kunskapsorganisation för primärvårdens aktörer i Stockholm, i nära samverkan med universitet mm. Målet är att skapa förutsättningar för en god, jämlik och evidensbaserad primärvård.

Institutet för Hälsoekonomi (IHE) är ett väletablerat, oberoende, hälsoekonomiskt forsknings– och utredningsinstitut som bedriver forskning och expertkonsultation inom hälso- och

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet, med en bred forskningsverksamhet inom neurodegenerativa sjukdomar och demens, från upptäckt och utveckling av nya biomarkörer till kliniska studier och hälsoekonomiska utvärderingar.

Karolinska Universitetssjukhuset, ett av Europas största universitetssjukhus, har ett särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård i Stockholm och tar även emot patienter från andra delar av landet och från andra länder. Uppdraget innebär också ett ansvar att bidra till forskning och utbildning i vårdens miljö i samverkan med KI. Sjukhuset ansvarar också för svenska demensregistret SveDem.

Kognition och migration är en enhet inom Region Skåne vars uppdrag består i att arbeta för jämlik och säker demensvård. Genom utveckling av metoder och processer bidrar verksamheten till att skapa förutsättningar för att demensvårdens samtliga delar; utredning, diagnos, behandling, omvårdnad och stöd, ska vara jämlik och säker för alla, oavsett bakgrund.

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) är en kunskapsorganisation för primärvårdens aktörer i Stockholm, i nära samverkan med universitet mm. Målet är att skapa förutsättningar för en god, jämlik och evidensbaserad primärvård.

Institutet för Hälsoekonomi (IHE) är ett väletablerat, oberoende, hälsoekonomiskt forsknings– och utredningsinstitut som bedriver forskning och expertkonsultation inom hälso- och sjukvårdsområdet med kontor i Lund och Stockholm.

Geras Solutions är ett svenskt start-up-bolag som utvecklat en digital plattform för att stötta demensutredningar. Patienter och anhöriga kan enkelt genomföra moment i utredningen i linje med nya riktlinjerna från SKR via en smart telefon eller läsplatta. Data analyseras och presenteras sedan i ett standardiserat format som gör det enklare för vårdpersonal att fatta beslut om vidare åtgärder för utredning.

Mindmore grundades 2017 och erbjuder 22 evidensbaserade digitala kognitionstester som kunder inom bl.a. primärvården och företagshälsovården använder för att identifiera olika typer av kognitiv svikt (exempelvis begynnande demens).

Roche är ett forskande läkemedelsföretag med huvudkontor i Schweiz och San Fransisco och lokala verksamheter i hela värden inklusive Sverige. Roche har utvecklat läkemedel och diagnostik inom AS under två decennier och har under den här perioden utvecklat gedigen kunskap inom området, både globalt och i Sverige.

DigitalWell Arena är ett nationellt Vinnväxtinitiativ som samlar aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle för att stärka innovation inom hälsa och välfärd genom data och digital teknik som drivs av Stiftelsen Compare i Karlstad

Demensförbundet är Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga med cirka 10 400 medlemmar. Vi arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga genom en unik stödverksamhet i våra 110 demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet.

Svenskt Demenscentrum (SDC) har uppdrag från Socialstyrelsen och regeringen att agera som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. SDC arbetar för ett mer demensvänligt samhälle genom att samla in, strukturera och sprida kunskap, sammanställa utvärderingar och forskningsresultat och underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg.

Publicerad: 2022-06-08, Uppdaterad: 2022-06-30