NPI • Neuropsychiatric Inventory

NPI är en skala som är utvecklad för att mäta beteendesymptom (BPSD) vid olika demenssjukdomar. "Basvarianten" heter NPI-10 och omfattar 10 symptomdomäner: vanföreställningar, hallucinationer, agitation, depression, ångest, eufori, apati, avflackning, irritabilitet, avvikande motoriskt bettende. I NPI-12 ingår även domärnerna nattlig oro samt aptit- och ätstörningar.

Frekvensen och svårighetsgraden av de olika symptomen skattas genom intervju med närstående (anhörig eller vårdare). Frekvensen (1-4 poäng) och svårighetsgraden (0-3 poäng) för varje delsymptom multipliceras till en slutsumma vilket ger en maximal poäng 120 i NPI-10 respektive 144 poäng i NPI-12. Ju högre poäng, desto svårare symptom.

Ibland används även NPI-skalan för att mäta närståendes ”belastning/stress” av de aktuella symptomen, NPI-D (NPI-Caregiver Distress Scale). Den närstående tillfrågas då om hur mycket stress/belastning de upplever att de aktuella symptomen orsakar. Varje symptom värderas från 0-5 poäng (0 = ingen stress; 5 = mycket kraftig stress). Maximal poäng blir då således 50.

NPI görs genom intervju av närstående till patienten, anhörig eller annan vårdare. Tidsåtgång är cirka 10 minuter för NPI och 10 minuter för NPI-D. Tränad sjukvårdspersonal bör utföra intervjun.

Referenser
Cummings et al. The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia.Neurology 1994; 44: 2308-2314.
Kaufer et al. Assessing the impact of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease: the Neuropsychiatric Inventory Caregiver Distress Scale. J Am Geriatr Soc,1998; 46:210-215.
 

Ladda ned NPI-skalan

För frågor om hur NPI-skalan kan användas i praktiken, kontakta Eva Granvik, enhetschef, registerhållare BPSD-registret vid Kunskapscentrum demenssjukdomar, Malmö, eva.granvik@skane.se