Parkinson med demens

Parkinsons sjukdom orsakas av brist på signalsubstansen dopamin. Utmärkande drag är stela leder, darrningar, hasande rörelser och andra motoriska symptom. Men sjukdomen kan även leda till demens, i sådana fall alltid under senare delen av sjukdomsförloppet. De motoriska symptomen kommer alltid minst ett år innan demenssymptomen visar sig. Jämför Lewykroppsdemens »

Svåra motoriska symptom ökar demensrisk

Personer med Parkinsons sjukdom har 4–6 gånger högre risk att drabbas av demens än normalbefolkningen. Risken påverkas av hur länge man haft sjukdomen, hög ålder och sjukdomens svårighetsgrad. Demens tycks vara mindre vanligt bland personer med skakningar som mest framträdande symptom än bland dem som har främst balans- och gångstörningar.

Koncentration och handlingsförmåga drabbas

Vanliga symptom vid parkinsondemens är koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och brist på energi. Även den exekutiva förmågan försämras. Det gör det svårare att planera en uppgift och att fokusera och skifta uppmärksamhet – något som krävs för att kunna utföra uppgiften. Den sjuke blir därför beroende av sin omgivning för att klara av många vardagssysslor. Beteendestörningar och hallucinationer kan också tillhöra sjukdomsbilden.

Går att plocka fram minnen

Minnesstörningen vid parkinsondemens är mindre svår än vid Alzheimers sjukdom. Nyinlärningen försämras inte lika mycket och med ledtrådar är det ofta möjligt att få den drabbade att ”plocka fram” och komma ihåg en episod. Minneslappar och andra stretegier för att stötta minnet har dock ett begränsat värde. För beteendestörningar och hallucinationer, som ibland uppstår, kan däremot information och förklaringar till beteendet lindra påfrestningen för både den sjuke och anhöriga.

Alzheimerläkemedel kan ha effekt

Det finns ingen botande behandling vid parkinsondemens. Läkemedel mot alzheimer (kolinesterashämmare och Memantin) har sannolikt viss effekt även vid parkinsondemens, även om det inte är vetenskapligt dokumenterat.

Vid förvirring eller olika psykostiska tillstånd måste man utesluta – eller behandla – infektioner och sjukdomar som kan bidra till uppkomsten av sådana symptom. Även läkemedel som kan orsaka symptomen bör, om möjligt, minskas eller avslutas.

Faktagranskare: Johan Lökk, docent & överläkare,
geriatriska kliniken, Huddinge/KI universitetssjukhus.

Publicerad: 2008-08-20, Uppdaterad: 2021-11-15