Kognitivt stöd vid kognitiv svikt och demenssjukdom

Nu startar Svenskt Demenscentrum och Högskolan i Borås ett gemensamt projekt som syftar till att kartlägga och förbättra användandet av kognitivt stöd och digital teknik till personer med kognitiv svikt och demenssjukdom.

När vi i detta projekt använder termen kognitivt stöd innefattar vi välfärdsteknik, digital teknik, förskrivningsbara kognitiva hjälpmedel etc. Välfärdsteknik används redan idag inom vård och omsorg, däremot är nyttjandet eftersatt när det gäller personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Med hjälp av bl. a. en omfattade enkätundersökning, fokusgrupper och workshops ska projektet resultera i en kartläggning av utmaningar och möjligheter gällande kognitivt stöd/digital teknik till personer med kognitiv svikt och demenssjukdom. Målet är också att skapa praktiska och verksamhetsnära verktyg som kan förenkla för och förbättra informationen till vårdgivare, personer med kognitiv svikt och demenssjukdom och deras anhöriga, samt beslutsfattare och verksamhetsutvecklare.

Projektmedarbetare:
Anna Leion, leg. arbetsterapeut, Svenskt Demenscentrum
Antonios Tsertsidis, fil. dr. i informatik, Högskolan i Borås