MMSE-NR3

MMSE, även kallat MMT, är ett enkelt och ofta använt test som ger en grov uppskattning av olika kognitiva funktioner, t ex orientering, minne, språk och logisk-spatial förmåga. Testet utvecklades för att bedöma kognitiv förmåga hos psykiatriska patienter. Idag används det i huvudsak vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Testet görs genom att undersökaren (läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller annan tränad sjukvårdspersonal) ber testpersonen att bland annat besvara ett antal frågor, benämna föremål och rita av en figur. Testet tar cirka 15 minuter och bör utföras av tränad person.

Resultatet anges i poäng med 30 som maxpoäng. Testet används även ofta till att uttrycka graden av demenssjukdom: mild demens, medelsvår demens och svår demens.

Det bör betonas att MMSE inte är något diagnosinstrument utan ett test som ger en uppskattning av personens kognitiva förmåga. Demenssjukdom kan inte uteslutas vid ”normal” (höga) poäng. Onormalt låg poäng kan bero på andra orsaker än kognitiv svikt, t ex språksvårigheter, nedsatt hörsel och nedsatt allmäntillstånd. Testresultatet anses ändå ge en vägledning vid utredning av kognitiv sjukdom eller demensliknade tillstånd.

MMSE kan också användas för att följa patientens kognitiva utveckling över tid. Det är viktigt att förutom totalpoängen även noggrant anteckna patientens samtliga svar för kvalitativ uppföljning.

Enligt Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ökar möjligheten att fånga upp förekomst av kognitiv svikt om MMSE kombineras med Klocktest.

Referens
Folstein et al. Mini-Mental State: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiat Res 1975;12:189-198

Ladda ned MMSE-NR3 (svensk översättning)

MMSE-NR3, som ersätter MMSE-SR, har utvecklats av Carsten Strobel och Knut Engedal vid norska Nasjonalt senter for aldring og helse. Det översattes till svenska 2023 på initiativ av företaget Mindmore och i samarbete med Svensk förening för kognitiv medicin och en rad experter, bland andra neuropsykolog Beata Terzis. Mindmore har även tagit fram en digital version av MMSE-NR3. Ladda ned från Mindmores webbplats (nytt fönster)

Publicerad: 2009-10-27, Uppdaterad: 2024-03-13