Andra sjukdomar

Diabetes

Diabetes har betraktas som en riskfaktor för framför allt vaskulär demens. Det senaste året har publicerats flera studier som pekar på att diabetes även ger en ökad risk för Alzheimers sjukdom.

Hjärt-kärlsjukdom

Förhöjt blodtryck i medelåldern ökar risken att drabbas av demens med 1,5 – 2 gånger, det gäller för både Alzheimers sjukdom och demenssjukdomar i stort. Mer oklart är om högt blodtryck bland äldre medför en riskökning. Även stroke ökar risken för demenssjukdom.   

Publicerad: 2008-06-19, Uppdaterad: 2020-01-14