Demensboende får Östergötlands arkitekturpris

På Solbacken bildar grupper om åtta lägenheter L-formade enheter med kök och allrum. I köken finns ett stort burspråk som ger utblickar mot omgivningarna, medan allrummen vänder sig mot gården. Lägenheternas entréer nås från ett uppglasat galleri med utsikt mot gården. Alla boende har tillgång till minst en gård, antingen direkt från enheten eller via trappor från de stora gemensamma balkongerna.

I utformningen av byggnaden har ambitionen varit, enligt Motala kommun, att ge de äldre en rik miljö både i upplevelsen av olika rum, ljusföringen i rummen, utblickar mot gård och omgivningar, tillgång till parken, kontakt med extern verksamhet och möjlighet att själva promenera runt på gårdarna.

Docent Helle Wijk, verksam vid Svenskt Demenscentrum, har som forskare ägnat sig en hel del åt boendemiljöers fysiska utformning. Hon gläds åt valet av pristagare eftersom hon anser att den fysiska miljön har stor betydelse för välbefinnandet hos personer med demens och för deras förmåga att fungera i sin närmiljö.

bidl på Helle Wijk– En god vård- och boendemiljö för personer med demens kännetecknas av de faktorer som skapar trivsel och hemkänsla och som bidrar till att personen kan fungera på ett adekvat sätt i miljön. Fokus bör ligga på att stödja orientering och meningsfulla sociala relationer och att skapa en trygg, lättolkad och säker miljö som erbjuder möjlighet till både avskildhet och socialt umgänge. Det tycks som om en god vård- och boendemiljö både består av direkta åtgärder i den fysiska vårdmiljön och indirekta i form av ett meningsfullt innehåll utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, säger Helle Wijk

Östergötlands arkitekturpris 2010 tilldelas Solbacken, ett demensboende i Motala inom Bostadsstiftelsen Platen, PEAB Linköping och Nyréns Arkitektkontor AB samt Collste Arkitektur & Funktion.

Motiveringen till priset lyder:

Solbacken är en byggnad som på ett mycket sympatiskt sätt uttrycker stor omsorg om såväl boende med demensproblematik som deras anhöriga samt personal. I interiören speglas detta av att kvalitéer som rymd, dagsljus, utblickar och orienterbarhet i ovanligt hög grad tillvaratagits/tillskapats. Kommunikationsytorna i boendeenheterna utgörs av uppglasade gallerier som vetter mot de väl planerade gårdar, som öppnar sig mot söder och utsikten. I sin helhet har byggnaden hög arkitektonisk kvalitet, alltifrån skicklig anpassning till den kuperade tomten, harmoni i proportioner, material och färger såväl exteriört som interiört, och inte minst utformningen av den enskilda boendeenheten.