Sök böcker och film

Trädgården - en möjlighet i all vård 

Inge Dahlenborg (2003)
 Böcker och rapporter

Häftet belyser hur en tillgänglig och stimulerande utemiljö formas för personer med demenssjukdom. Detta är en inspirationskälla vid planering av trädgårdar.

Utgiven av Demensförbundet

 

Häftet belyser hur en tillgänglig och stimulerande utemiljö formas för personer med demenssjukdom. Detta är en inspirationskälla vid planering av trädgårdar.

Utgiven av Demensförbundet

 

Demens - omsorg och omvårdnad 

Britt-Louise Abrahamsson (2003)
 Böcker och rapporter

Boken ger baskunskaper om demenssjukdomar, omsorg och omvårdnad av demenssjuka samt stöd och hjälp till anhöriga. Författaren är lärare i social omsorg. Kapitlen har fallbeskrivningar och fördjupande diskussions- och faktafrågor.

Förlag: Bonnier utbildning
 

Boken ger baskunskaper om demenssjukdomar, omsorg och omvårdnad av demenssjuka samt stöd och hjälp till anhöriga. Författaren är lärare i social omsorg. Kapitlen har fallbeskrivningar och fördjupande diskussions- och faktafrågor.

Förlag: Bonnier utbildning
 

Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar  

Jan Marcusson, Kaj Blennow, Anders Wallin (2003)
 Böcker och rapporter

Boken ger en övergripande bild av demenssjukdomar med både ett medicinskt- och ett omvårdnadsperspektiv. Vård i hemmet tas också upp då personer med en demenssjukdom även bor kvar hemma.

Boken ger en övergripande bild av demenssjukdomar med både ett medicinskt- och ett omvårdnadsperspektiv. Vård i hemmet tas också upp då personer med en demenssjukdom även bor kvar hemma.

Boken är avsedd för grundutbildning av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer. Den kan även användas som referens- och uppslagsbok på både vårdcentral och åldersdomshem.
2:a upplagan

Illustrationer • Annika Röhl och Terry Le Blanc
Förlag: Liber

Möte med Lena, del 2 

Kerstin Lundström (2003)
 Böcker och rapporter

Denna film är en fortsättning på intervjuserien Möte med Lena 97-99 (erbjuden i häfte 1, 2004). Här får vi dels en intervju med Lena och en med Jan-Erik, Lenas make sedan 17 år. Hennes sjukdom har nu framskridit men Lena utstrålar fortfarande lugn och glädje trots allt.

Denna film är en fortsättning på intervjuserien Möte med Lena 97-99 (erbjuden i häfte 1, 2004). Här får vi dels en intervju med Lena och en med Jan-Erik, Lenas make sedan 17 år. Hennes sjukdom har nu framskridit men Lena utstrålar fortfarande lugn och glädje trots allt.

2003 / produktion: . 2004.  (25 min.)

Musik som förberedelse för nattvila och sömn 

Ewa Karlsson • FoU Norrbotten (2003)
 Böcker och rapporter

Rapport nr 5, 2003 (omtryck)

Rapport nr 5, 2003 (omtryck)

Syftet med denna studie är att belysa hur musik påverkar kvällsstämningen för människor med demenshandikapp. Glömska, nedstämdhet och oro är framträdande konsekvenser av sjukdomen. Tio personer med demenshandikapp, som bor i ett gruppboende deltog i en gemensam musiksamling på kvällen tillsammans med personalen. Två av de äldre fick en individuellt anpassad musikstund vid sänggåendet. Gester, mimik och kommentarer registrerades och den allmänna atmosfären bedömdes. Resultatet visar att nattsömn inte påverkas av musiksamlingarna men personalen uppfattar att musiksamlingarna ger en lugn stämning på gruppboendet. De två äldre som fick individuellt anpassad musikstund kom lättare till ro och somnade lugnare än övriga kvällar.  

Ladda ned » (pdf,22 sid)

Arbetsrapporter från Luppens kunskapscentrum 

Luppens kunskapscenrum (2003)
 Böcker och rapporter

•FoU-cirkel ” Uppdrag demens eller "Spindeln i nätet" - en kartläggning av demenssjuksköterskans yrkesroll”, hösten 2003
Arbetsrapport äo 2004:3 Ladda ned » (pdf, 20 sid)

•FoU-cirkel ” Uppdrag demens eller "Spindeln i nätet" - en kartläggning av demenssjuksköterskans yrkesroll”, hösten 2003
Arbetsrapport äo 2004:3 Ladda ned » (pdf, 20 sid)

•FoU-cirkel ”Skör själ – handledning i vården av äldre med psykiskt funktionshinder”, hösten 2002
Arbetsrapport äo 3:2003 Ladda ned » (pdf, 32 sid)

•FoU-verkstäder ”Det hör åldern till, eller?” samt ”Demenssjukdomar – hur utvecklar vi vården och diagnostiken II”, våren 2001
Arbetsrapport äo 7:2001 Ladda ned » (pdf, 76 sid)

•FoU-cirklar ”Demenssjukdomar – hur utvecklar vi vården och diagnostiken?, hösten 2000
Arbetsrapport äo 1:2001 Ladda ned » (pdf, 96 sid) 

 

Att bemöta demens med GBS-skalan 

Görel Bråne (2003)
 Böcker och rapporter

Gottfries–Bråne–Steen-skalan (GBS-skalan) är ett svenskt instrument för bedömning av demenssjukdomar. I boken ges en lättförstålig introduktion till hur skalan används i det praktiska arbetet. Boken lämpar sig både som kurslitteratur och för självstudier.

Gottfries–Bråne–Steen-skalan (GBS-skalan) är ett svenskt instrument för bedömning av demenssjukdomar. I boken ges en lättförstålig introduktion till hur skalan används i det praktiska arbetet. Boken lämpar sig både som kurslitteratur och för självstudier.

Den vänder sig till alla som arbetar med eller lever nära personer med en demenssjukdom.

Finns även i bokform.

Förlag: Natur och Kultur

Ulla-Britt: min Alzheimerssjuka hustru  

Sören Jansson (2003)
 Böcker och rapporter

I denna bok beskriver Sören Jansson sin hustru Ulla-Britts sjukdomsförlopp. Boken ger en ingående bild av vardagslivet i ett äktenskap där den ena parten drabbats av en demenssjukdom. Han skildrar även sin egen oro, sorg och vanmakt över att inte kunna påverka Ulla-Britts sjukdomsförlopp.

I denna bok beskriver Sören Jansson sin hustru Ulla-Britts sjukdomsförlopp. Boken ger en ingående bild av vardagslivet i ett äktenskap där den ena parten drabbats av en demenssjukdom. Han skildrar även sin egen oro, sorg och vanmakt över att inte kunna påverka Ulla-Britts sjukdomsförlopp. Författaren vill med denna bok skapa en ökad förståelse, både för personer med demenssjukdom och för anhöriga samt närstående.

Utgiven av Sala kommun
 

På väg mot en god demensvård. Samhällets insatser för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.  

Socialdepartementet (2003)
 Böcker och rapporter

Den kartläggning av demensvården i Sverige som Demensarbetsgruppen genomfört visar att det finns många goda exempel på en väl fungerande demensvård men att de särskilt utformade insatserna till demenssjuka och deras anhöriga är mycket ojämnt utvecklade och att samverkan mellan huvudmännen ofta ha

Den kartläggning av demensvården i Sverige som Demensarbetsgruppen genomfört visar att det finns många goda exempel på en väl fungerande demensvård men att de särskilt utformade insatserna till demenssjuka och deras anhöriga är mycket ojämnt utvecklade och att samverkan mellan huvudmännen ofta har brister. Spetskompetens och strategier för att utveckla demensvården saknas också på många håll. Samtidigt finns en stor beredskap för att utveckla demensvården i de flesta av landstingen och kommunerna. Det finns också förutsättningar att med relativt små resurser i form av en bättre fungerande samverkan, mer medveten strategisk planering och satsning på spetskompetens åstadkomma stora kvalitetsförbättringar på detta område. Dessa faktorer utgör en bra grogrund för det intensifierade utvecklingsarbete kring demensvården som Demensarbetsgruppen anser behövs de närmaste åren.

Utgiven av Socialdepartementet

Ladda ner departementsserien (samtliga pdf:er öppnas i nytt fönster)
Del 1, till och med kapitel 8 » (93 sidor) 
Del 2, kapitel 9-19 » (110 sidor)
Del 3, bilagorna » (39 sidor)

Gammal och vis eller gammal och glömsk  

Lena Kilander (redaktör) (2003)
 Böcker och rapporter

Förlag: Pfizer
 

Förlag: Pfizer