Sök böcker och film

Magdas demens är som januariväder i Lissabon – rapport från erfarenhetsinventeringar med vårdbiträden 

Bo Eneroth • FoU Skåne (2002)
 Böcker och rapporter

Hur kan vi levandegöra äldreomsorgen som den vardagliga tillvaro i vilka
vårdbiträdena och de gamla lever?
Hur kan vi fånga vad man som människa är med om i just detta utsnitt av
verkligheten – vad man ställs inför, råkar in i, får del av?

Hur kan vi levandegöra äldreomsorgen som den vardagliga tillvaro i vilka
vårdbiträdena och de gamla lever?
Hur kan vi fånga vad man som människa är med om i just detta utsnitt av
verkligheten – vad man ställs inför, råkar in i, får del av?
Hur kan vi beskriva de situationer och händelser som varje dag väver sig samman
till det vi kallar ”äldreomsorg” – så att de förblir uttryck för mänskligt liv?
I denna FoU-rapport prövar Bo Eneroth ett poetiskt språk för att försöka uppnå en
exaktare beskrivning av äldreomsorgen som just människors tillvaro. Texterna
grundar sig på erfarenhetsinventeringar som genomförts med ett sjuttiotal
vårdbiträden från olika kommuner i Skåne.

Skriftserie 2002:4
Rapporten finns att köpa och kostar 80 kr styck. För beställning kontakta Maria
Johansson, 0435-71 99 13 eller maria.johansson@kfsk.se

 

Att förbättra vardagen för demenssjuka 

Anneli Vesterberg, Jessica Sehlstedt, FoU Norrbotten, (FoU Piteå älvdal) (2002)
 Böcker och rapporter

Rapport nr 5, 2002

Rapport nr 5, 2002

Rapport från fem FoU-projekt inom Piteå Älvdal
Omvårdnad vid beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom
Att göra köket mer levande
Musik ska byggas utav glädje
”Jag har så många minnen”. Reminiscensprojekt genomfört på Skogsbrynet, Roknäsgården, Piteå Kommun.
Värdering av dagverksamheten för demenssjuka inom Älvsbyns kommun.

Ladda ned »  (pdf, 34 sid)

Ökat stöd i hemmet till äldre med demenssjukdom och deras anhöriga 

Karin Zingmark • FoU Norrbotten, (FoU Piteå älvdal) (2002)
 Böcker och rapporter

Rapport nr 4, 2002

Rapport nr 4, 2002

Det övergripande målet var ett ökat stöd i hemmet till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Ett antal aktiviteter har 4 genomförts inom områdena utbildning, bättre kontinuitet, utvidgad och utvecklad dagverksamhet samt bättre anpassat individuellt stöd. Projektet är ambitiöst planerat. Mycket god måluppfyllelse konstateras både vad gäller process och resultat. Förhoppningsvis fortsätter Älvsbyns kommun att arbeta mot ett fullt utvecklat kommunalt demensteam med en flexibel, expansiv och kunskapsbärande dagverksamhet som teamets motor.

Projektet bör betraktas som den första fasen i ett långsiktigt förbättringsarbete. De fördelar och brister som framkommit så här långt bör i det fortsatta arbetet kunna nyttjas på ett konstruktivt sätt. Själva utvärderingen har också brister. I efterhand är det t.ex. lätt att konstatera att den skulle ha fått ett rikare innehåll om enkäterna hade utformats annorlunda. Jag anser mig dock ha fullt stöd i utvärderingsmaterialet för slutsatsen att utvecklingen mot ett kommunalt demensteam i Älvsbyn är ett framsynt förändringsarbete. Jag tror också att arbetet kommer att väcka intresse långt utöver Älvsbyns egen kommungräns.

Ladda ned » (pdf, 19 sid)

Demens och teknik – kunskapsläge och förslag till åtgärder • Hjälpmedelsinstitutet 

S. Starkhammar och I. Dahlenborg (2002)
 Böcker och rapporter

 

 

Etniska relationer i vård och omsorg.  

Finnur Magnússon (2002)
 Böcker och rapporter

Kulturmöten inom vård och omsorg är ett tema som diskuterats i många sammanhang under senare år. Ämnet är viktigt utifrån flera aspekter. Möten mellan invandrare och vårdpersonal präglas ofta av missförstånd, skepsis och förutfattade meningar.

Kulturmöten inom vård och omsorg är ett tema som diskuterats i många sammanhang under senare år. Ämnet är viktigt utifrån flera aspekter. Möten mellan invandrare och vårdpersonal präglas ofta av missförstånd, skepsis och förutfattade meningar. Här kan lätt uppstå en klyfta som får konsekvensen att den invandrare som söker vård och omsorg riskerar att inte få den hjälp han/hon behöver.

Förlag: Studentlitteratur AB

Stamceller - forskning & etik  

(2002)
 Böcker och rapporter

Filmen ger en grundläggande kunskap om stamceller och utmanar till samtal omkring de etiska frågorna när det gäller forskningen. Är stamcellerna nyckeln till att kunna bota svåra sjukdomar som parkinson och alzheimer?

Filmen ger en grundläggande kunskap om stamceller och utmanar till samtal omkring de etiska frågorna när det gäller forskningen. Är stamcellerna nyckeln till att kunna bota svåra sjukdomar som parkinson och alzheimer? Teorierna är lovande och forskarvärlden ser en oerhörd potential i arbetet med stamceller. Men forskningen är inte helt okontroversiell. Vilka etiska och moraliska frågor är det som vi måste ta ställning till? Programledare är Kattis Ahlström.
 

En hand att hålla i: att leva nära en person med demenssjukdom 

Sverige (2002)
 Böcker och rapporter

Filmen bygger på Richard Larssons böcker "År med Maria" och "Maria vill fara hem". Filmen visualiserar Rickard Larssons dagböcker på ett märkligt och underbart sätt. Filmen visar även hur det kan vara för den anhörige att slutligen bli lämnad ensam.

Filmen bygger på Richard Larssons böcker "År med Maria" och "Maria vill fara hem". Filmen visualiserar Rickard Larssons dagböcker på ett märkligt och underbart sätt. Filmen visar även hur det kan vara för den anhörige att slutligen bli lämnad ensam. En film av Sonja Östergren och Alf Carlström

La Maladie de la mémoire 

Schweiz (2002)
 Film

I filmens första sekvens genomgår en kvinna ett test. Testet verkar till synes enkelt men kvinnan har problem med att minnas orden hon just läst. Minnessvårigheter är ett av symptomen vid Alzheimers sjukdom.

I filmens första sekvens genomgår en kvinna ett test. Testet verkar till synes enkelt men kvinnan har problem med att minnas orden hon just läst. Minnessvårigheter är ett av symptomen vid Alzheimers sjukdom. Filmaren Richard Dindo har med tålamod och respekt mött människor som lever med sjukdomen. Här får dessa personer berätta om sina upplevelser kring svårigheten att hantera glömska. Filmen lyfter även med detta den tunna linjen mellan det förflutna, nuet och framtiden.

Ung anhörig : film om unga anhöriga till dementa 

Patientinformation Demens (2002)
 Böcker och rapporter

Fyra unga människor med Alzheimersjuka föräldrar berättar om sina upplevelser.

Fyra unga människor med Alzheimersjuka föräldrar berättar om sina upplevelser.

Om demens : svåra känslor och svåra beslut : information för anhöriga och vårdpersonal 

Pfizer (2002)
 Böcker och rapporter

Broschyr för anhöriga och vårdpersonal som kortfattat informerar om demenssjukdomar.

Utgiven av Pfizer

Broschyr för anhöriga och vårdpersonal som kortfattat informerar om demenssjukdomar.

Utgiven av Pfizer