Sök böcker och film

Jag såg något i dina ögon, mamma. 

Ann Z Allan (2014)
 Böcker och rapporter

Jag förlorade min mamma redan då hon var i livet.
Mamma förlorade till och med sig själv.
Hon förändrades, och blev en annan.

Jag förlorade min mamma redan då hon var i livet.
Mamma förlorade till och med sig själv.
Hon förändrades, och blev en annan.
Min mamma blev dement. Hon lämnade mig fast hon talade till mig, fast hon sjöng för mig, fast hon skrattade tillsammans med mig och varmt såg in i mina ögon.

Jag gjorde det jag trodde var bäst för min sjuka mamma. Men jag kommer aldrig att få veta om det jag gjorde var rätt eller fel. Den backspegel finns inte som kan ge en bild av hur hennes sita år hade tett sig om jag hade agerat annorlunda.
Jag tänker ofta på de alternativ som fanns, och de beslut som hon och jag fattade tillsammans.
Hela livet är en vild chansning.

Boken en personlig skildring av demensförloppet ur ett anhörigperspektiv.

Förlag • J.A.M. Produktion AB

Om demenssjukdom för hemtjänsten 

Svenskt Demenscentrum (2014)
 Böcker och rapporter

Du som arbetar inom hemtjänsten möter personer med minnesproblem och andra kognitiva svårigheter. En del av dem kanske är på väg att utveckla demenssjukdom. Andra kanske redan har en demensdiagnos. I båda fallen ställs du inför olika svåra utmaningar för att kunna ge en god omsorg. 

Du som arbetar inom hemtjänsten möter personer med minnesproblem och andra kognitiva svårigheter. En del av dem kanske är på väg att utveckla demenssjukdom. Andra kanske redan har en demensdiagnos. I båda fallen ställs du inför olika svåra utmaningar för att kunna ge en god omsorg. 

I den här boken vill vi förmedla praktisk användbar kunskap till dig som arbetar inom hemtjänsten. Boken fokuserar en hel del på bemötande och försöker besvara frågor som: Hur kan personcentrerad omsorg se ut i praktiken? Hur skapar man en god relation till anhöriga? Vad gör man när en person med uppenbara hjälpbehov avvisar hjälp? Boken innehåller också tips och råd om bland annat måltider och munhälsa. Det finns även kapitel om vanliga symptom och fakta om demenssjukdomar. I bokens verktygslåda finns dokument som kan vara användbara i arbetet och som kan laddas ned från Svenskt Demenscentrums webbplats.

Om demenssjukdomar för hemtjänsten ingår i Svenskt Demenscentrums serie av handböcker som vänder sig till olika målgrupper inom vård och omsorg. Böckerna kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till webbutbildningarna Demens ABC plus.

Beställ boken i webbshopen »

Ladda ned som pdf »

Sjukhuskatten Oscar 

David Dosa (2014)
 Böcker och rapporter

Det är vårdhemmets sjuksköterskor som först märker det. Gång efter gång vet den buttra katten Oscar något som vårdpersonalen inte vet. När en patient inte har långt kvar, hoppar Oscar upp i sängen och håller patienten sällskap de sista timmarna i livet.

Det är vårdhemmets sjuksköterskor som först märker det. Gång efter gång vet den buttra katten Oscar något som vårdpersonalen inte vet. När en patient inte har långt kvar, hoppar Oscar upp i sängen och håller patienten sällskap de sista timmarna i livet. Läkaren och geriatrikern David Dosa tror inte riktigt på det, han är ju utbildad naturvetare och skeptisk till den här sortens påståenden. Men det händer gång på gång och till slut kan han inte längre blunda för Oscars ovanliga gåva.

För att gå till botten med frågan börjar han samtala med sin personal och sina patienters närstående. Samtalen ger honom insikter som han skriver ner.Det blir en varm och fin, rent av uppmuntrande, berättelse om hur relationer och livet som helhet förändras när en nära och älskad blir demenssjuk. Och vad en liten katt kan göra för att förgylla den sista tiden i livet, både för patienten och för de anhöriga.

Förlag • Bokfabriken

Om demenssjukdom för biståndshandläggare 

Svenskt Demenscentrum (2014)
 Böcker och rapporter

Biståndshandläggaren har en nyckelroll i vårdkedjan. Arbetet är många gånger komplicerat, särskilt när det gäller att bedöma  omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. Att vägra ta emot hjälp utifrån är långtifrån ovanligt då den som drabbas kan få svårt  att  se sina egna behov.

Biståndshandläggaren har en nyckelroll i vårdkedjan. Arbetet är många gånger komplicerat, särskilt när det gäller att bedöma  omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. Att vägra ta emot hjälp utifrån är långtifrån ovanligt då den som drabbas kan få svårt  att  se sina egna behov. Socialtjänstlagen och olika förordningar reglerar arbetet men biståndshandläggaren hamnar inte sällan i situationer då juridik och etik tycks kollidera.

Hur gällande lagstiftning kan förenas med god etik i det praktiska arbetet ges exempel på i denna bok som även innehåller fakta om de vanligaste demenssjukdomarna samt tips och råd vid bland annat bemötande, anhörigkontakter och uppföljning. I bokens verktygslåda finns dokument som kan vara användbara i arbetet och som kan laddas ned från Svenskt Demenscentrums webbplats.

Om demenssjukdomar för biståndshandläggare är den första av sex handböcker som vänder sig till olika målgrupper inom vård och omsorg. Böckerna kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till Svenskt Demenscentrums webbutbildningar Demens ABC plus.

Beställ boken i webbshopen »

Ladda ned som pdf »

En gammal och demenssjuk Mamma 

Eva Forsell (2014)
 Böcker och rapporter

En dotters samlade minnesanteckningar som skildrar de sista åren av en demenssjuk kvinnas liv. Årstider som passerar märks knappt, man byter sommarkofta mot höstdito .

En dotters samlade minnesanteckningar som skildrar de sista åren av en demenssjuk kvinnas liv. Årstider som passerar märks knappt, man byter sommarkofta mot höstdito . Dotterns kamp mot myndigheter för att mamman ska få den omsorg och trygghet hon behöver och slippa den totala förnedring som bristande omvårdnad resulterar i.

Boken är utgiven av Demensförbundet

Dagverksamheter för äldre personer – Kartläggning 2013 

Socialstyrelsen (2014)
 Böcker och rapporter

Rapporten redovisar resultat från en kartläggning av dagverksamheter för personer 65 år och äldre. Resultatet ska användas av Socialstyrelsen som underlag för utveckling av indikatorer gällande kvalitet i dagverksamheterna.

Rapporten redovisar resultat från en kartläggning av dagverksamheter för personer 65 år och äldre. Resultatet ska användas av Socialstyrelsen som underlag för utveckling av indikatorer gällande kvalitet i dagverksamheterna.

Ladda ner rapporten » (PDF i nytt fönster)
Beställ från Socialstyrelsen » (nytt fönster)

Boken om demenssjukdomar 

Hans Basun, Margareta Skog, Lars-Olof Wahlund, Helle Wijk (red.) (2014)
 Böcker och rapporter

Det pågår en expansiv utveckling inom demensforskning och demensutbildning. Denna utveckling presenteras i den nu uppdaterade versionen av Boken om demenssjukdomar.

Det pågår en expansiv utveckling inom demensforskning och demensutbildning. Denna utveckling presenteras i den nu uppdaterade versionen av Boken om demenssjukdomar. Här tar du del av nya diagnoskriterier, nya riktlinjer för utredning och behandling samt senaste rön inom omvårdnadsforskning. Boken omfattar dessutom information om stöd för närstående, juridiska frågeställningar samt fakta om den palliativa vårdfilosofins framväxt inom svensk demensvård.

Förlag: Liber

Alltid någon annan som väntar : röster från äldreomsorgen 

Siv Nygård, Redaktör (2014)
 Böcker och rapporter

Denna antologi innehåller bidrag från anhöriga, vårdtagare och personal. Boken har tillkommit efter ett skrivupprop i föreningen Liv i Sveriges regi, och ger en bred bild, från positivt till negativt, av den svenska äldreomsorgen i dag.

Denna antologi innehåller bidrag från anhöriga, vårdtagare och personal. Boken har tillkommit efter ett skrivupprop i föreningen Liv i Sveriges regi, och ger en bred bild, från positivt till negativt, av den svenska äldreomsorgen i dag.

Boken innehåller ett efterord av Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Förlag • En bok för alla

Situationen för personer under 65 med demenssjukdom i Stockholm 2013 

Ersta diakoni (2014)
 Böcker och rapporter

I hela Stockholms län inklusive Stockholms stad beräknas knappt 2000 personer under 65 år ha en demenssjukdom. För Stockholms stad innebär det ca 800 personer under 65 år, varav ca 400 personer har en primär demenssjukdom.

I hela Stockholms län inklusive Stockholms stad beräknas knappt 2000 personer under 65 år ha en demenssjukdom. För Stockholms stad innebär det ca 800 personer under 65 år, varav ca 400 personer har en primär demenssjukdom. I svenska demensregistret (SweDem) finns 344 personer med primär demenssjukdom registrerade i länet varav 132 personer för Stockholms stad i april 2013. Mindre än en fjärdedel av beräknat antal personer under 65 med primär demens i Stockholm har beviljade insatser från kommunen. Orsaken till den förhållandevis låga andelen med stödinsatser är okänd och vore instressant att studera närmare.

Det är en förhållandevis liten grupp personer som är drabbade av demenssjukdom när de är under 65 år, men konsekvenserna för dessa personer, deras anhöriga och barn är desto större. Personer under 65 år som har en demenssjukdom ser ofta fullt friska ut långt in i sjukdomsprocessen.

Det som framkommer i behovsinventeringen är att målgruppen är i behov av samlad praktisk information om sjukdomen, information om rätt till insatser och stöd med juridiska spörsmål. Det finns behov av fortlöpande information och handledning, information om verksamheter med inriktning mot målgruppen samt hjälp med kris- och sorgebearbetning. Inventeringen visar också behov av tidiga insatser och individanpassade insatser i tillräcklig omfattning. Tidiga insatser handlar inte om vård och omsorgsinsatser utan att få stöd att leva ett aktivt och meningsfullt liv trots funktionsnedsättning så länge man orkar.

I likhet med tidigare skrivna rapporter och genomförda studier, framkommer det i denna behovsinventering att insatser sätts in för sent och i låg omfattning. Både anhöriga och barn efterlyser mer förståelse för de behov av stöd som deras närstående med demens har. Det finns en kunskapsbrist hos handläggare och annan personal som kommer i kontakt med personer under 65 som har demens. Stödinsatserna för yngre med demenssjukdom behöver utformas på ett annat sätt än för äldre, mer utifrån tankesättet i LSS-lagstiftningen. Samlad praktisk information om rättigheter och olika former av stöd saknas. Det saknas platser på dagverksamheter för personer under 65 med demens. Det finns inga LSS boenden för målgruppen men det finns SoL boenden som har inriktning mot målgruppen. Det saknas boenden i länet för personer som har ett utåt agerat beteende.

Brist på samordning mellan stadsdelar och kommuner är kanske förklaringen till att målgruppen idag inte självklart får sina behov tillgodosedda.

Ladda ner rapporten » (PDF i nytt fönster)

"Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs" 

Lars Sonde • Stiftelsen Äldrecentrum (2014)
 Böcker och rapporter

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har undersökt situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har undersökt situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga. Fokus har lagts på att beskriva de specifika problem och behov som finns och en kartläggning har gjorts av vilka befintliga resurser som erbjuds för att möta upp behoven.

Ladda ned rapport » (pdf, 29 sid)