Sök böcker och film

Boken om demenssjukdomar 

Hans Basun, Margareta Skog, Lars-Olof Wahlund, Helle Wijk (red.) (2014)
 Böcker och rapporter

Det pågår en expansiv utveckling inom demensforskning och demensutbildning. Denna utveckling presenteras i den nu uppdaterade versionen av Boken om demenssjukdomar.

Det pågår en expansiv utveckling inom demensforskning och demensutbildning. Denna utveckling presenteras i den nu uppdaterade versionen av Boken om demenssjukdomar. Här tar du del av nya diagnoskriterier, nya riktlinjer för utredning och behandling samt senaste rön inom omvårdnadsforskning. Boken omfattar dessutom information om stöd för närstående, juridiska frågeställningar samt fakta om den palliativa vårdfilosofins framväxt inom svensk demensvård.

Förlag: Liber

Alltid någon annan som väntar : röster från äldreomsorgen 

Siv Nygård, Redaktör (2014)
 Böcker och rapporter

Denna antologi innehåller bidrag från anhöriga, vårdtagare och personal. Boken har tillkommit efter ett skrivupprop i föreningen Liv i Sveriges regi, och ger en bred bild, från positivt till negativt, av den svenska äldreomsorgen i dag.

Denna antologi innehåller bidrag från anhöriga, vårdtagare och personal. Boken har tillkommit efter ett skrivupprop i föreningen Liv i Sveriges regi, och ger en bred bild, från positivt till negativt, av den svenska äldreomsorgen i dag.

Boken innehåller ett efterord av Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Förlag • En bok för alla

Situationen för personer under 65 med demenssjukdom i Stockholm 2013 

Ersta diakoni (2014)
 Böcker och rapporter

I hela Stockholms län inklusive Stockholms stad beräknas knappt 2000 personer under 65 år ha en demenssjukdom. För Stockholms stad innebär det ca 800 personer under 65 år, varav ca 400 personer har en primär demenssjukdom.

I hela Stockholms län inklusive Stockholms stad beräknas knappt 2000 personer under 65 år ha en demenssjukdom. För Stockholms stad innebär det ca 800 personer under 65 år, varav ca 400 personer har en primär demenssjukdom. I svenska demensregistret (SweDem) finns 344 personer med primär demenssjukdom registrerade i länet varav 132 personer för Stockholms stad i april 2013. Mindre än en fjärdedel av beräknat antal personer under 65 med primär demens i Stockholm har beviljade insatser från kommunen. Orsaken till den förhållandevis låga andelen med stödinsatser är okänd och vore instressant att studera närmare.

Det är en förhållandevis liten grupp personer som är drabbade av demenssjukdom när de är under 65 år, men konsekvenserna för dessa personer, deras anhöriga och barn är desto större. Personer under 65 år som har en demenssjukdom ser ofta fullt friska ut långt in i sjukdomsprocessen.

Det som framkommer i behovsinventeringen är att målgruppen är i behov av samlad praktisk information om sjukdomen, information om rätt till insatser och stöd med juridiska spörsmål. Det finns behov av fortlöpande information och handledning, information om verksamheter med inriktning mot målgruppen samt hjälp med kris- och sorgebearbetning. Inventeringen visar också behov av tidiga insatser och individanpassade insatser i tillräcklig omfattning. Tidiga insatser handlar inte om vård och omsorgsinsatser utan att få stöd att leva ett aktivt och meningsfullt liv trots funktionsnedsättning så länge man orkar.

I likhet med tidigare skrivna rapporter och genomförda studier, framkommer det i denna behovsinventering att insatser sätts in för sent och i låg omfattning. Både anhöriga och barn efterlyser mer förståelse för de behov av stöd som deras närstående med demens har. Det finns en kunskapsbrist hos handläggare och annan personal som kommer i kontakt med personer under 65 som har demens. Stödinsatserna för yngre med demenssjukdom behöver utformas på ett annat sätt än för äldre, mer utifrån tankesättet i LSS-lagstiftningen. Samlad praktisk information om rättigheter och olika former av stöd saknas. Det saknas platser på dagverksamheter för personer under 65 med demens. Det finns inga LSS boenden för målgruppen men det finns SoL boenden som har inriktning mot målgruppen. Det saknas boenden i länet för personer som har ett utåt agerat beteende.

Brist på samordning mellan stadsdelar och kommuner är kanske förklaringen till att målgruppen idag inte självklart får sina behov tillgodosedda.

Ladda ner rapporten » (PDF i nytt fönster)

"Att hon säger att hjälp inte behövs, betyder inte att hjälp inte behövs" 

Lars Sonde • Stiftelsen Äldrecentrum (2014)
 Böcker och rapporter

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har undersökt situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har undersökt situationen för yngre personer med demenssjukdom (yngre än 65 år) och deras anhöriga. Fokus har lagts på att beskriva de specifika problem och behov som finns och en kartläggning har gjorts av vilka befintliga resurser som erbjuds för att möta upp behoven.

Ladda ned rapport » (pdf, 29 sid)

Vårdmiljöns betydelse 

Helle Wijk (2014)
 Böcker och rapporter

Vårdmiljöforskning genomgår en expansiv utveckling och är i fokus inom vård och arkitektur. Denna bok omfattar bägge perspektiven i beaktandet av såväl de fysiska som psykosociala aspekterna av vårdmiljön.

Vårdmiljöforskning genomgår en expansiv utveckling och är i fokus inom vård och arkitektur. Denna bok omfattar bägge perspektiven i beaktandet av såväl de fysiska som psykosociala aspekterna av vårdmiljön.

Den röda tråden genom boken är att se vårdmiljön som en central del i vårdandet och behandlingen, oavsett om det handlar om intensivvårdens högteknologiska miljöer, den psykiatriska slutenvården eller skapandet av hemkänsla inom äldrevårdens särskilda boenden.

Förlag • Studentlitteratur

Det man minns 

Thomas Bodström (2014)
 Böcker och rapporter
Vanja kom från en mycket konservativ och borgerlig miljö i Jönköping. Hon gifte sig med en inbiten socialdemokrat, skötte hem och hushåll och barn, samtidigt som hon månade om sitt yrke som lärare. Så småningom blev hon också en engagerad minister- och ambassadörsfru med stor social begåvning.

Hennes sjukdom drabbar både henne själv och hela familjen hårt.

Författaren Thomas Bodström, född 1962, är advokat och före detta justitieminister (2002-2006) som tidigare skrivit flera böcker. 
Förlag: Nordsteds

Om demenssjukdom för anhöriga 

Svenskt Demenscentrum (2014)
 Böcker och rapporter

En demenssjukdom vänder ofta upp och ned på tillvaron, även för de närmast anhöriga. Sjukdomssymptomen kan variera men blir med tiden alltid fler och starkare och många anhöriga får ta på sig en vårdarroll som knappast någon är förberedd på. Det är här denna bok kommer in.

En demenssjukdom vänder ofta upp och ned på tillvaron, även för de närmast anhöriga. Sjukdomssymptomen kan variera men blir med tiden alltid fler och starkare och många anhöriga får ta på sig en vårdarroll som knappast någon är förberedd på. Det är här denna bok kommer in.

Om demenssjukdom för anhöriga tar inte bara upp demenssjukdomens symptom och förlopp. Den ger också konkreta råd kring bemötande, svåra situationer och, inte minst, olika former av stöd till anhöriga. I boken delar personer som levt med en demenssjuk närstående med sig av sina erfarenheter. Det handlar om prövningar och sorg men också om glädje och gemenskap mitt i sjukdomen.

Beställ boken i webbshoppen »

Ladda ner som pdf »

Ingen reklam längre, tack!/No more junk mail, please! 

Susanne Otterberg (2013)
 Böcker och rapporter

"Min mormor var alltid pigg, envis och stark. Jag kunde aldrig drömma om att hon skulle bli dement."

"Min mormor var alltid pigg, envis och stark. Jag kunde aldrig drömma om att hon skulle bli dement."

Susanne Otterberg är fotograf och har med kameran skildrat när hennes mormor plötsligt blev helt förvirrad våren 2011. Susanne fotograferade för att försöka förstå vad som hände med hennes mormor. Det var också ett sätt att hantera sorgen över att förlora henne. "Mormor tittade på mig utan att egentligen se mig och gav mig namnet Jens."

Boken tar med läsaren på en resa genom hopp och förtvivlan. En kamp mot läkare och tunga mediciner. Man sa att Susannes mormor var så dement att hon inte klarade att göra någonting. Så fel de hade...

Boken har text både på svenska och engelska.

Förlag • Journal

Hemtjänst för personer med demenssjukdom – en studie om specialiserade hemtjänstgrupper 

Karin Gens & Sven Erik Wånell • Stiftelsen Äldrecentrum (2013)
 Böcker och rapporter

Stockholms stad har i en flerårig satsning gett hemtjänstutförare möjlighet att ut- veckla såväl sin organisation som kunskapen hos personalen för att höja kvaliteten och bättre kunna leva upp till de krav och förväntningar som ställs.

Stockholms stad har i en flerårig satsning gett hemtjänstutförare möjlighet att ut- veckla såväl sin organisation som kunskapen hos personalen för att höja kvaliteten och bättre kunna leva upp till de krav och förväntningar som ställs.

Syftet med de pengar som avsatts är att stimulera framväxten av specialiserade hemtjänstgrupper med inriktning mot personer med demenssjukdom. Ytterligare en målsättning är att stärka samverkan mellan hemtjänsten, biståndshandläggaren och husläkarmottagningen kring den enskilde.

I denna studie har, på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad, utredarna Sven-Erik Wånell och Karin Gens utifrån forskningsrapporter, enkätundersökning och intervjuer med chefer, personal, anhöriga och biståndshandläggare belyst effekterna av de stimulanspengar som fördelades under det första projektåret, 2012.

Ladda ned rapport » (pdf, 56 sid)

Så länge vi lever : hur insikten om livets korthet kan tydliggöra nuet och dess möjligheter  

Peter Strang (2013)
 Böcker och rapporter

Kanske skulle vi behöva reflektera över döden ibland, även när vi är friska? Medvetenheten om döden som en gräns för alla människor kan få oss att inse vad som är viktigt i våra liv nu medan livet pågår. Den kan hjälpa oss att skilja mellan huvudsaker och bisaker.

Kanske skulle vi behöva reflektera över döden ibland, även när vi är friska? Medvetenheten om döden som en gräns för alla människor kan få oss att inse vad som är viktigt i våra liv nu medan livet pågår. Den kan hjälpa oss att skilja mellan huvudsaker och bisaker.

I vissa situationer i livet tvingas vi ställa de stora frågorna. Där du hittar din mening, där hittar du också ditt liv, skriver cancerläkaren Peter Strang och utgår från vardagshändelser när han skriver om de stora livsfrågorna: livets korthet, meningskällor, glädjen, vänskapen och kärleken.

Han vänder sig till människor i olika livssituationer, till unga och gamla, till den som är frisk och till den som drabbats av sjukdom eller av sorg.

Utgiven av Libris förlag