Sök böcker och film

Vart tog du vägen? En berättelse om Alzheimers sjukdom 

Lotte Borgström & Kristina Samba (2021)
 Böcker och rapporter

2014 är Claes Borgström mitt i yrkeskarriären. Första barnbarnet är på väg och tillsammans med sin fru Lotte planerar han att åka på safari till Afrika. Men något är inte riktigt som det ska.

2014 är Claes Borgström mitt i yrkeskarriären. Första barnbarnet är på väg och tillsammans med sin fru Lotte planerar han att åka på safari till Afrika. Men något är inte riktigt som det ska. När det är dags att måla om den stora röda trävillan i Östhammar vill Claes plötsligt inte hjälpa till och en dag när Lotte kommer hem ligger den nyinköpta hammocken utspridd på gräsmattan som plockepinn. Claes som i hela sitt liv älskat teknik, har inte lyckats sätta ihop den.

Förklaringen kommer efter månader av läkarbesök och undersökningar: Claes har drabbats av Alzheimers sjukdom, 58 år gammal.

I den här boken berättar hans fru Lotte, deras barn och nära vänner vad som hände när en älskad make, pappa och vän plötsligt drabbades av en obotlig demenssjukdom som snabbt eskalerade. Boken innehåller också intervjuer med en läkare, en kurator och en biståndshandläggare om deras yrkesroller när en människa får diagnosen Alzheimers sjukdom.

Tryckeri: Alunda Print & Dekor AB

Vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom 

Socialstyrelsen (2021)
 Böcker och rapporter

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom. Den riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal inom socialtjänst, tandvård och hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom. Den riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal inom socialtjänst, tandvård och hälso- och sjukvård. På ett pedagogiskt sätt beskrivs hur munhälsan behöver uppmärksammas under hela demenssjukdomens förlopp. Med regelbundna uppföljningar och rätt insatser går det att bibehålla en god munhälsa.

Ladda vägledningen som PDF »

Unga anhöriga berättar – för dig som har en förälder med demenssjukdom 

Svenskt Demenscentrum (2021)
 Barn och ungdom

Man räknar med att det finns ca 9 000 personer i landet som har en demenssjukdom och är yngre 65 år. Många av dem är föräldrar till ungdomar som känner sig ensamma i sin situation och mår mycket dåligt.

Man räknar med att det finns ca 9 000 personer i landet som har en demenssjukdom och är yngre 65 år. Många av dem är föräldrar till ungdomar som känner sig ensamma i sin situation och mår mycket dåligt. De blir lätt missförstådda av sin omgivning och tycker att det är svårt att hitta rätt inom vården och omsorgen.

I boken Unga anhöriga berättar reder vi ut begreppen och tipsar om det stöd som de själva och deras förälder kan få. Andra unga anhöriga som är eller har varit i samma situation ger värdefulla råd.

Boken kan med fördel även läsas av vård- och omsorgspersonal, skolkuratorer, lärare, beslutsfattare och andra med inflytande över de förutsättningar som ges till en liten men utsatt grupp unga människor.

Liv, livs, du kvar  

Lena Ekelund (2021)
 Böcker och rapporter

Diktsvit om att mista sin livspartner i en demenssjukdom som leder till personlighetsförändring. Dikterna uttrycker smärtan i att se sin älskade försvinna in i det okända och sorgen över att bli lämnad ensam kvar.

Förlag: Insititia Förlag

Diktsvit om att mista sin livspartner i en demenssjukdom som leder till personlighetsförändring. Dikterna uttrycker smärtan i att se sin älskade försvinna in i det okända och sorgen över att bli lämnad ensam kvar.

Förlag: Insititia Förlag

Att vara anhörig vid demenssjukdom 

Birgitta Ingridsdotter (2021)
 Böcker och rapporter

En liten handbok för anhöriga och närstående till en person som drabbats av demenssjukdom.Boken förklarar både den närståendes egna reaktioner och beskriver den drabbades sjukdomsförlopp. Författaren Birgitta Ingridsdotter delar med sig av sina erfarenheter från många års arbete med sjukdomen.

En liten handbok för anhöriga och närstående till en person som drabbats av demenssjukdom.Boken förklarar både den närståendes egna reaktioner och beskriver den drabbades sjukdomsförlopp. Författaren Birgitta Ingridsdotter delar med sig av sina erfarenheter från många års arbete med sjukdomen. Kunskap och goda råd som hjälper både den sjuke och den anhörige.Boken har fem avsnitt: Vem är anhörig. Faser hos den sjuke. Faser hos den anhörige. Krisreaktion. Att vara anhörig under en pandemi.

Förlag: Proprius

Varför ligger mormors underbyxor i kylskåpet? 

Monica Wallenius (2021)
 Barn och ungdom

Saga och hennes mormor hittar alltid på roliga saker tillsammans, men plötsligt en dag börjar det hända konstigheter. Alzheimers sjukdom stökar till vardagen, men kärleken finns för alltid.

Illustrationer: Daniel Jacobsson
Förlag: Ditt bokförlag Sverige

Saga och hennes mormor hittar alltid på roliga saker tillsammans, men plötsligt en dag börjar det hända konstigheter. Alzheimers sjukdom stökar till vardagen, men kärleken finns för alltid.

Illustrationer: Daniel Jacobsson
Förlag: Ditt bokförlag Sverige

Existentiella frågor hos äldre  

Peter Strang (2021)
 Böcker och rapporter

Existentiella frågor hos äldre vänder sig till vårdnära personal som arbetar inom kommunens vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten eller inom sjukvården, i verksamheter där man ofta träffar på äldre personer.

Existentiella frågor hos äldre vänder sig till vårdnära personal som arbetar inom kommunens vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten eller inom sjukvården, i verksamheter där man ofta träffar på äldre personer.

Läsaren får en beskrivning av hur de existentiella frågorna kan se ut i det vardagliga arbetet och boken ger redskap för att stötta vid existentiell kris. Existentiella frågor hos äldre handlar om hur man kan bemöta livets stora frågor, om livet och döden, mening och meningslöshet, existentiell ensamhet, skuldfrågor i livets slutskede och mycket annat. Men den beskriver också existentiellt välbefinnande och vad som skapar livskvalitet även när man är svårt sjuk. Ett särskilt avsnitt handlar om existentiell kris hos personer med demens och deras närstående.

Boken, som har många fallbeskrivningar, faktadelar och reflektionsfrågor, har skrivits av Peter Strang som är professor i palliativ medicin och författare även till andra böcker för vårdnära personal. Under arbetets gång har texterna även granskats av undersköterskor, sjuksköterskor och MAS:ar.

Förlag: Vårdförlaget

Att möta personer med demenssjukdom 

Anna-Karin Edberg (red) (2020)
 Böcker och rapporter

Omvårdnad för personer med demenssjukdom utgår från det mänskliga mötet och vår förmåga att se in i, och förstå, den andres livsvärld. Boken ger läsaren redskap som underlättar i detta möte.

Omvårdnad för personer med demenssjukdom utgår från det mänskliga mötet och vår förmåga att se in i, och förstå, den andres livsvärld. Boken ger läsaren redskap som underlättar i detta möte. I fokus står personens upplevelse av att drabbas, upplevelsen av att vara anhörig men även olika aspekter av vårdandet är centrala. Innehållet genomsyras av ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt, samt betonar värdegrundens, vårdmiljöns och ledarskapets betydelse. Några kapitel har fokus på existentiella aspekter och vårdfilosofi, medan andra är mer konkreta och praktiska. Sist i boken finns ett kapitel som översiktligt beskriver de olika demenssjukdomarna. Sammantaget kompletterar kapitlen varandra och ger stöd för både varandet och görandet i personalens möte med dessa personer. Kapitlen syftar också till att stimulera till eftertanke och reflektion.

Denna tredje upplaga har bland annat utökats med kapitel om palliativ vård och ledarskapets betydelse för att skapa ett personcentrerat vårdklimat. Boken är omarbetad efter det aktuella kunskapsläget och innehåller flertalet referenser, vilket möjliggör ytterligare fördjupning i ämnet.

Målgruppen är sjuksköterskestudenter på grundnivå och avancerad nivå, men även andra yrkeskategorier som möter personer med demenssjukdom i sitt arbete har nytta av boken.

Förlag: Studentlitteratur

Pappa och jag – en fotodagbok om kärlek, demens och döden 

Annika Eriksdotter (2020)
 Böcker och rapporter

Boken Pappa och jag – en fotodagbok om kärlek, demens och döden bygger på dagboksanteckningar och fotografier som Annika Eriksdotter skrev och fotograferade under hennes pappas sista tid i livet.

Boken Pappa och jag – en fotodagbok om kärlek, demens och döden bygger på dagboksanteckningar och fotografier som Annika Eriksdotter skrev och fotograferade under hennes pappas sista tid i livet. Boken visar på ett ärligt och kärleksfullt sätt hur det är att vara drabbad och belyser rollen som anhörig. Samtidigt lyfter boken upp det som oftast göms undan – livets slutskede och den skörhet som finns däromkring.

Silvia- och överläkaren Madelene Johanzon skriver om demens ur ett läkarperspektiv och ger också råd angående vad man kan tänka på i bemötandet av den demenssjuke.

Förlag: Votum förlag

Geriatrikboken 

Lars-Olof Wahlund (red.) (2020)
 Böcker och rapporter

Geriatrikboken beskriver de sjukdomar som ofta drabbar äldre samt hur dessa ska utredas och behandlas. Den ger ett brett perspektiv på de geriatriska aspekterna inom äldrevården liksom inom all sjukvård. Boken betonar vikten av ett teambaserat arbetssätt där flera professioner samarbetar.

Geriatrikboken beskriver de sjukdomar som ofta drabbar äldre samt hur dessa ska utredas och behandlas. Den ger ett brett perspektiv på de geriatriska aspekterna inom äldrevården liksom inom all sjukvård. Boken betonar vikten av ett teambaserat arbetssätt där flera professioner samarbetar.

Allt fler individer uppnår en högre ålder än tidigare och gruppen de allra äldsta ökar mest. Redan nu, och ännu mer i framtiden, kommer äldre sjuka patienter att dominera inom de flesta sjukdomsspecialiteter, inte minst gäller detta på akutmottagningar och inom den slutna vården. Att känna till och rätt behandla allvarliga sjukdomar hos äldre är nödvändigt för att förhindra allvarliga och ibland fatala komplikationer. Behovet av geriatrisk kompetens inom vården ökar därför konstant.

Bokens texter kompletteras med faktarutor och autentiska fallbeskrivningar, där läsaren själv får möjlighet att fundera över och ta ställning till den aktuella situationen. Flertalet fallbeskrivningar följs av kommentarer från författarna. Varje kapitel avslutas med en omfattande referenslista och läsrekommendationer.

Förlag: Liber